Kutatási témák

Tudományos műhely

DI témavezetők, oktatók

Kutatási témakörök

Tanszék/ intézet

Levegőkémia

Gelencsér András,

Kiss Gyula,

Hoffer András,

Molnár Ágnes

 

·        A légköri szerves aeroszol képződéséhez vezető felhőfolyamatok tanulmányozása

·        A szerves aeroszol felhőképződésben betöltött szerepének tanulmányozása

·        Az aeroszolforrások hozzájárulásának meghatározása a légköri aeroszol tömegkoncentrációjához különböző környezetben

·        A légköri aeroszol optikai tulajdonságai

·        Aeroszol részecskék közvetlen és közvetett éghajlati hatásának meghatározása

·        Mikroszkopikus gombák és a légköri másodlagos szerves aeroszol

·        A földi környezet változása a múltban, különös tekintettel az emberi tevékenységre

·        A légköri aeroszol extinkciós együtthatójának tér- és időbeli változása a látótávolság adatok alapján

·        A légköri aeroszol kéntartalmú szerves alkotóinak vizsgálata

FKT/LKK

 

Környezeti ásványtan

Pósfai Mihály

·        Biogén (bakteriális) eredetű vas-oxid és vas-szulfid ásványok kristálykémiai jellemzői, képződésük, geológiai illetve paleomágneses jelentőségük

·        Egyedi aeroszol részecskék keveredési állapotának és tulajdonságainak tanulmányozása mikroszkópos módszerekkel

·        Szintetikus nanokristályos vas-oxidok kristályméretének és -morfológiájának szabályozása

·        Egydimenziós mágneses nanostruktúrák előállítása biomimetikus szintézissel

·        Balatoni karbonátásványok kiválásának kísérleti modellezése

FKT/LKK

Limnológia

Padisák Judit,

Stenger-Kovács Csilla

 

·        Magyarország kisvizeinek fitoplanktonja

·        A Balaton fitoplanktonjának hosszútávú változásai

·        Fitoplankton ökológia

·        Magyarország patakjainak diatóma flórája s annak hidrogeológiai, antropogén eredetű és vízkémiai meghatározói

·        A globális éghajlatváltozás hatása tavi ökoszisztémákra

·        Kisvízfolyások avarlebontó potenciáljának vizsgálata

·        Biotikai adatbázisok fejlesztése

·        Alga ökofiziológia

·        Tavi makrogerinctelenek indikációs értéke a Vízkeretirányelv szempontjai szerinti állapotértékelésben

LI

 

Toxikológia

Kováts Nóra

·        Aeroszol-, üledék- és talajminták ökotoxicitásának vizsgálata új típusú tesztekkel

·        Környezeti minták genotoxicitásának elemzése

LI

Viselkedés-ökológia

Liker András

·         A klímaváltozás és az urbanizáció ökológiai hatása a vadon élő állatpopulációk szerkezetére és reproduktivitására

·        A gerinces állatok szaporodási rendszereinek evolúciója

LI

Víz és talaj környezeti kémiája

 

Szakácsné Földényi Rita

·        Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj-oldat rendszerekben

·        Környezeti tényezők hatása a szerves szennyezők sorsára felszíni vízben

·        Vízben oldott humuszanyagok és növényvédőszerek kölcsönhatása

·        Felületaktív anyagok kölcsönhatása a talajjal és annak alkotóival

·        Nagy szervesanyag-tartalmú kőzetek szorpciós tulajdonságainak vizsgálata

FKT

Analitikai kémia, elválasztás-tudomány

Hajós Péter,

Horváth Krisztián

 

·        Kromatográfiás módszerek fejlesztése biotechnológiai és molekuláris biológiai folyamatok nyomonkövetésére

·        Kétdimenziós folyadékkromatográfiás elválasztások fejlesztése és optimálása komplex minták analízisére

AK

Radiokémia

Németh Zoltán, Kovács Tibor

·     Kontaminációs-dekontaminációs és korróziós kutatások és fejlesztések atomerőművekben

·     Szorpciós és transzport folyamatok kombinált radiokémiai és elektrokémiai vizsgálata

RRI

Radioökológia

Somlai János,

Kovács Tibor

·        A radon transzportot, továbbá a radon és leánytermékei közti egyensúlyt befolyásoló paraméterek meghatározása különböző környezeti körülmények között

·        210Po, 210Pb izotópok dohánnyal kapcsolatos mozgásának, felszívódásának meghatározása

RRI

Szerveskémiai szintézis és katalízis

Bakos József,

Farkas Gergely,

Skodáné Földes Rita

·     Zöld kémia (környezetbarát szintézisek kidolgozása, ionfolyadékok)

·     Szerves, fémorganikus és koordinációs kémia

·     Új királis módosítóanyagok tervezése és szintézise

·     Homogén katalízis (szerves vegyipari és gyógyszeripari intermedierek szelektív szintézise, szteroidok funkcionalizálása)

SZK

Bioszerves és biokoordinációs kémia

Kaizer József,

Speier Gábor

·     Átmenetifém-komplexek sztöchiometrikus és katalitikus oxidációs/oxigénezési reakcióinak vizsgálata.

·     Bioutánzó reakciók (homogén katalízis)

·     Szerkezeti és funkcionális enzimmodellek

·     Oxidatív stressz reakciók vizsgálata (ROS részecskék, antioxidánsok)

SZK

Kondenzált fázisok fizikai kémiája

Boda Dezső,

Dallos András,

Kristóf Tamás,

Szalai István,

Valiskó Mónika,

Varga Szabolcs

·     Molekuláris fluidumok (tömbfázis, elektromos kettősréteg, ioncsatornák) szerkezetének és termodinamikai tulajdonságainak vizsgálata elméleti és Monte-Carlo számítógépes szimulációs módszerekkel.

·     Folyadékkristályok statisztikus termodinamikai vizsgálata

·     Fázisegyensúlyok mérése, számítása

·     Gázkromatográfia, kalorimetria

FK,

FI

Környezeti és szervetlen fotokémia

Horváth Ottó,

Szabóné Bárdos Erzsébet, Valicsek Zsolt

·     Komplexvegyületek és fotoaktív szervetlen félvezetők fotoindukált tulajdonságai homogén és (mikro)heterogén rendszerekben

·     Környezeti fotokémia; fotokatalitikus szennyezőanyag-lebontás és napenergia-hasznosítás

 

ÁSZK

 

ÁSZK: Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék, FI: Fizika és Mechatronika Intézet, FK: Fizikai Kémiai Intézeti Tanszék, FKT: Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszék; LKK: MTA Levegőkémiai Kutatócsoport; LI: Limnológia Intézeti Tanszék; AK: Analitikai Kémia Intézeti Tanszék; RRI: Radiokémiai és Radioökológia Intézet, SZK: Szerves Kémia Intézeti Tanszék

Tantárgylista

Kötelezően választható tantárgyak:
Sorszám
Tárgy
kredit
Felelős
Heti óraszám
Számon-kérés módja
1.  
Fizikai kémia I.
8
Boda Dezső
4
írásbeli vizsga
2.  
Fizikai kémia II.
8
Boda Dezső
4
írásbeli vizsga
3.  
Szerves vegyületek sztereokémiája
8
Farkas Gergely
4
írásbeli vizsga
4.  
Kísérleti fotokémia – Időfelbontásos módszerek
8
Fodor Lajos
4
írásbeli vizsga
5.  
Koordinációs kémia
4
Fodor Lajos
2
írásbeli vizsga
6.  
Szervetlen fotokémia
8
Fodor Lajos
4
írásbeli vizsga
7.  
Levegőkémia
8
Gelencsér András
4
írásbeli vizsga
8.  
Mag- és részecskefizika
8
Gurin Péter
4
írásbeli vizsga
9.  
Elválasztási módszerek
8
Hajós Péter
4
írásbeli vizsga
10.   
Bioanalízis
4
Hajós Péter
2
írásbeli vizsga
11.   
Kísérleti fotokémia – Folytonos megvilágításos módszerek
8
Horváth Ottó
4
írásbeli vizsga
12.   
Környezeti fotokémia
8
Horváth Ottó
4
írásbeli vizsga
13.   
Környezeti kémia
8
Horváth Ottó
4
írásbeli vizsga
14.   
Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Biogeokémiai körfolyamatok
8
Horváth Ottó 
4
írásbeli vizsga
15.   
Biokoordinációs kémia
8
Kaizer József
4
írásbeli vizsga
16.   
Fémorganikus kémia
8
Kaizer József
4
írásbeli vizsga
17.   
Polimerkémia
8
Kaizer József
4
írásbeli vizsga
18.   
Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Elméleti szervetlen kémia
8
Kovács Margit
4
írásbeli vizsga
19.   
Toxikológia
8
Kováts Nóra
4
írásbeli vizsga
20.   
Folyadékok számítógépes szimulációja
(I. és II. összevonásával)
8
Kristóf Tamás
4
írásbeli vizsga
21.   
Kvantumkémia I.
4
Lendvay György
2
írásbeli vizsga
22.   
Kvantumkémia II.
4
Lendvay György
2
írásbeli vizsga
23.   
Viselkedésökológia
6
Liker András
3
írásbeli vizsga
24.   
Légkörtan
8
Molnár Ágnes
4
írásbeli vizsga
25.   
Radioizotóp alkalmazások
4
Németh Zoltán
2
írásbeli vizsga
26.   
Természetes és mesterséges sugárzások
4
Németh Zoltán
2
írásbeli vizsga
27.   
Hidrobiológia
8
Padisák Judit
4
írásbeli vizsga
28.   
Limnológia
8
Padisák Judit
4
írásbeli vizsga
29.   
Ökológia
8
Padisák Judit
4
írásbeli vizsga
30.   
Környezeti ásványtan
8
Pósfai Mihály
4
írásbeli vizsga
31.   
Transzmissziós elektronmikroszkópia
4
Pósfai Mihály
2
írásbeli vizsga
32.   
Biokémia II.
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
33.   
Interpretív spektroszkópia I.
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
34.   
Interpretív spektroszkópia II.
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
35.   
Nukleáris méréstechnika
4
Somlai János
2
írásbeli vizsga
36.   
Radioökológia
6
Somlai János
3
írásbeli vizsga
37.   
Elméleti szerves kémia
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
38.   
Környezeti vizek kémiája
8
Szakácsné Földényi Rita
4
írásbeli vizsga
39.   
Talajszennyezés, -tisztítás
6
Szakácsné Földényi Rita
3
írásbeli vizsga
40.   
Veszélyes hulladékok és kezelésük
6
Szakácsné Földényi Rita
3
írásbeli vizsga
41.   
Fluidumok statisztikus termodinamikája
8
Szalai István
4
írásbeli vizsga
42.   
Atomenergetika
4
Tóth-Bodrogi Edit
2
írásbeli vizsga
43.   
Rezgési és elektrongerjesztési spektroszkópia
8
Valicsek Zsolt
4
írásbeli vizsga
44.   
Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Átmenetifémek és vegyületeik
8
Valicsek Zsolt
4
írásbeli vizsga
Szabadon választható tantárgyak:
Sorszám
Tárgy
kredit
Felelős
Heti óraszám
Számon-kérés módja
1.    
Alkalmazott természetvédelem
4
Dr. Ambrus András
2
írásbeli vizsga
2.    
Molekuláris termodinamika
4
Dallos András
2
írásbeli vizsga
3.    
A globális éghajlatváltozás okai és következményei
4
Gelencsér András
2
írásbeli vizsga
4.    
Kvantummechanika
4
Gurin Péter
2
írásbeli vizsga
5.    
A színek eredete
4
Horváth Ottó
2
írásbeli vizsga
6.    
Fotoindukált folyamatok mikroheterogén rendszerekben
4
Horváth Ottó
2
írásbeli vizsga
7.    
Főcsoportbeli fémek fotokémiája
4
Horváth Ottó
2
írásbeli vizsga
8.    
Anyagszerkezeti vizsgálatok: IR és Raman spektroszkópia
6
Kristóf János
3
írásbeli vizsga
9.    
Biostatisztika
6
Liker András
3
írásbeli vizsga
10.     
Tudományos kommunikáció
4
Padisák Judit
2
írásbeli vizsga
11.     
Kemometria
6
Pap Tamás
3
írásbeli vizsga
12.     
Biomineralization
6
Pósfai Mihály
3
írásbeli vizsga
13.     
Anyagszerkezeti vizsgálatok: NMR spektroszkópia
6
Szalontai Gábor
3
írásbeli vizsga
14.     
Folyadékok dielektromos tulajdonságai
4
Valiskó Mónika
2
írásbeli vizsga
15.     
Folyadékkristályok fizikai és kémiai tulajdonságai
4
Varga Szabolcs
2
írásbeli vizsga
16.     
Biológiai makromolekulák szerkezete és működése
6
Vonderviszt Ferenc
3
írásbeli vizsga

Tematikák

-

Hlavay galéria

Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felhívás KKDI