Gazdaságtudományi Kar

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara üzleti, menedzsment és közgazdasági területen kínál alap- és mesterképzéseket, felsőoktatási szakképzéseket és posztgraduális képzéseket magyar és angol nyelven. 10 szakon indítunk duális képzést. Kiemelten kezeljük az idegen nyelvű és idegen nyelvi képzést. A nagyobb létszámú előadások mellett kiscsoportos órák keretébenközvetlen hangulatot teremtve, nemzetközi környezetben folyik az oktatás. Hangsúlyos szerepet szánunk a tehetségmenedzsmentnek. Jól működő vállalati kapcsolataink révén változatos lehetőségeket biztosítunk a szakmai gyakorlat eltöltésére. Szép földrajzi környezetben, a Királynék városában, hallgatóbarát légkörrel várjuk a továbbtanulni szándékozókat.

A Gazdaságtudományi Karon az országban egyedülálló mentorálási programot – Pentor Program – működtetünk, amelynek célja a hallgatók szakmai és személyi fejlődésének támogatása. Hosszú távú célunk a középiskolások programba történő bevonása, segítségnyújtás a pályaválasztásban, a megfelelő szakok kiválasztásában és az egyetemi évekre történő gördülékeny felkészülésben. Ezen céllal állnak összhangban az EFOP-3.4.4-16-2017-00002 számú „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen” című pályázatban szereplő projektelemek is.

Célunk, hogy a 12-16 éves korosztály számára példákon keresztül mutassuk be a továbbtanulásban rejlő lehetőségeket, és segítsük őket abban, hogy magabiztosan döntsenek az egyetemi tanulmányok mellett. Szeretnénk meggyőzni őket, hogy képesek elérni a céljaikat, bekerülni a felsőoktatásba, diplomát szerezni és olyan pályát választani, mely tartalmas és biztonságos, mégis kihívásokkal teli életet biztosít a számukra.  

  1. „Építsd fel magad!” Készségfejlesztő és kommunikációs tréningsorozat
Az „Építsd fel magad!” kurzus célja, hogy önmenedzselési képességeket nyújtson a középiskolásoknak. Célunk az, hogy a kurzust elvégző középiskolások képesek legyenek hosszú távú céljaikat meghatározni és a bemutatott technikák segítségével meg is valósítani azokat. Ehhez tanulási, időgazdálkodási technikákat, önérvényesítést támogató kommunikációs módszereket és a közösségi médiában rejlő lehetőségeket mutatunk be nekik.

  1. Hírlevél alkalmazás
A Hírlevél alkalmazás fő célja, hogy a hírlevélre feliratkozott diákok a számukra hasznos információt első kézből, közvetlenül az egyetemtől kapják meg, s időben értesüljenek a lehetőségekről, határidőkről, programokról (pl. tréningek, pályaorientációs rendezvények, szakmai előadások, nyelvtanfolyamok, érettségi felkészítő kurzusok, stb.). Célunk a középiskolások tájékozottságának növelése, a pályaválasztási, továbbtanulási döntés meghozatalának elősegítése, továbbá a kommunikáció hatékonyságának növelése.

  1. „Mesterségtájoló” alkalmazás
A középiskolásakkal való kapcsolattartás során gyakran tapasztaljuk, hogy az általuk választott, vagy kívánatosnak tartott szakma, vagy egyetemi szak nem illeszkedik a személyes erősségeikhez. Ennek oka, hogy nem ismerik magukat eléggé (alul vagy éppen felülértékelik magukat), ill. szülői vagy társadalmi nyomás, vélt társadalmi presztízs vágya miatt számukra nem megfelelő szakmát választanak. Leggyakoribb probléma, hogy félnek a nehézségektől, az iskolai évek alatt magukévá teszik azt a gondolatot, hogy nem elég jók bizonyos szakmák műveléséhez (pl. „én nem vagyok jó matekból”, „nekem nincs nyelvérzékem”).

Célunk, hogy létrehozzunk egy olyan, 2 platformon működő applikációt, amely segíti az érdeklődő középiskolásokat és akár szüleiket is abban, hogy a szakmai érdeklődésüknek és személyes kompetenciájuknak, képességeiknek megfelelően válasszák ki azt az egyetemi szakot, amely segíti őket a szakmailag sikeres élet elérésében.

  1. „Életpálya Építő” előadássorozat

A XXI. században már most olyan munkahelyek, foglalkozások és munkakörök vannak, amelyekre 10 évvel ezelőtt még nem is gondoltunk. Ez a tendencia várhatóan folytatódik, így ma még nem tudjuk kiszámítani, hogy mi lehet az ideális szak, vagy munkakör egy mostani középiskolás számára. Erre a helyzetre ugyanakkor fel kell készülni, és ehhez szeretnénk inspirációt, tanácsokat adni a mai középiskolásoknak.

Célunk, hogy egy olyan előadássorozatot hozzunk létre, amelyet egy jól kidolgozott tematika szerint építünk fel, és külső, főként a Pannon Egyetemen végzett előadók mutatják be az életpályájukat, amely felhívja a figyelmet arra, hogy melyek azok a fordulópontok az életben, ahol változtatni érdemes és kell, hogyan lehet erre lelkileg és tudásban felkészülni.

Elérhetőségek:
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Honlap: www.gtk.uni-pannon.hu
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 06-88-624-860
Facebook: www.facebook.com/pegtk
Youtube: Pannon Egyetem - Gazdaságtudományi Kar

Kutató Tanárok Országos Szövetsége

A Kutató Tanárok Országos Szövetsége több szempontból is egyedülálló civil kezdeményezés.

Egyrészt azért, mert tagjai nap, mint nap bizonyítják, hogy egy tanár is lehet sikeres, aktív, szakmáját örömmel művelő, eredményei révén elégedett ember. Így az általunk közvetített, a gyakorlatban próbára tett elvek illetve a hétköznapokban rendszeresen "nyertes" módszerek hitelességét tagjaink személyes példája garantálja.

Másrészt azért, mert tagjai szervezetünk a magyar közoktatás teljes vertikumát és keresztmetszetét felöleli.  Tagjaink között a kisgyermekeket nevelő, de egyetemistákat patronáló pedagógusok is éppúgy vannak, mint művészeti neveléssel, műszaki oktatással, bölcsészet- vagy természettudományokkal foglalkozó tanár kollégák.

Harmadrészt azért, mert alig néhány éves pályafutásunk alatt - kizárólag a magunk erejéből, civil pályázatok, szponzoraink és partneri együttműködések révén - hazai és nemzetközi szakmai programok és rendezvények rendszeres szereplőivé, szakértőivé váltunk.

Tapasztalatainkkal, ötleteinkkel arra törekszünk, hogy tanítványaink nyitottak, kíváncsiak maradjanak a világra. Úgy váljanak széles látókörű, több nyelven beszélő egyéniségekké, hogy közben különböző csoportokban is megtalálják a helyüket. Igényük legyen az ok-okozati összefüggések keresésére, és emellett érzelmileg stabil, harmonikus emberek maradjanak, akik esetleges sikereik mellett fontosnak tartják környezetük segítését is.

Mi együtt (humán és reál szakosok, általános-, közép- és felsőoktatásban dolgozók) arra szövetkeztünk, hogy segítsük, támogassuk egymást pedagógusi – kutató életpályánkon. Azért dolgozunk, hogy a tanítás-tanulás folyamata minél motiváltabbá, hatékonyabbá váljon. A civil szféra lehetőséget ad törekvéseink megvalósítására, hogy az iskolai élet élményszerűvé és hasznossá váljon.

A Szövetség, mint civil szerveződés abban is eltér hasonló pedagógus egyesületektől, hogy nem egy-egy korcsoportot tanító vagy egy-egy területen (tantárggyal) foglalkozó szakembereket tömörít. Tanáraink országszerte majdnem minden tantárgyban és iskolatípusban megtalálhatók, a falusi általános iskolától az elit gimnáziumig, az alsó tagozattól az egyetemig. A tagok egy része a tanítás mellett klasszikus kutatómunkát végez (PhD fokozattal rendelkezik, vagy éppen ezért dolgozik, tagja egyetemi illetve intézeti kutatócsoportoknak). A tagok másik csoportja pedagógiai kutatásokkal, szakmódszertani fejlesztésekkel foglalkozik, (számos díjat is nyert) taneszköz-innovációkat tudhat magáénak. A harmadik, jelenleg legnépesebb csoport tudományos diákkörök munkáját fogja össze, kutató diákokat segít, kiemelkedő tehetséggondozó munkát végez.

A Szövetség céljai között szerepel: kutató tanár díjak, ösztöndíjak alapítása; kutatási támogatás biztosítása; rendszeres tudományos konferencia szervezése, szakmai továbbképzések rendezése (amelyek pedagógiai innovációkat, oktatást segítő kreatív ötletekkel ismertetik meg a tanárokat); az ilyen jellegű innovációk felkarolása és terjesztése; publikációk megjelentetése külföldi és hazai szaklapokban, folyóiratokban, saját évente megjelenő tudományos közleményünkben; képzések, továbbképzések, szakmai napok szervezése.

"A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen" című EFOP-3.4.4-16-2017-00002 projekt során a Kutató Tanárok Országos Szövetsége koordinálásában négy programelem kerül megvalósításra: olyan webináriumi programorozat szerveződik, amely a legkorszerűbb szakmai (szaktárgyi) és módszertani tudást korszerű formában, a résztvevők aktív bevonódására építve valósul meg.

  1. programelem: „Egymástól tanulunk” módszertani konferencia tanároknak és tanár szakos hallgatóknak: A konferencia szervezésének célja, hogy rendszeresen lehetőséget kapjanak a tanárok, oktatók szakmai és módszertani tapasztalatcserére, publikációs lehetőséggel. A jó gyakorlatok bemutatása, személyes tapasztalatok megosztása növeli a résztvevő pedagógusok módszertani kultúráját, segíti a fejlődésüket. Minden alkalommal neves szakember bevezető előadása növeli a szakmai kultúrát. Ez a konferencia lehetőséget biztosít a Pannon Egyetemnek a diákok tanulásának, tanárok továbbképzésének általuk ajánlott lehetőségek bemutatására is. Kiemelt szerepet kap a felsőoktatásba bekerülés feltételeinek jobb megismerése, segítése, megfelelő információ áramlása, a megfelelő kompetenciák fejlesztésének lehetőségei, kiemelten a MTMI szakok bemutatása, a szükséges feltételek megteremtésének segítése.
  2. projektelem: STEM területét érintő nyári tábor szervezése kutatóhelyek látogatásával: A tábor alapvető célja, hogy lehetőséget biztosítson a továbbtanulni vágyó, valamint a természettudományok iránt a hétköznapokban is érdeklődő középiskolás diákoknak olyan előadásokon, gyakorlatokon, intézetlátogatásokon való részvételre, amelyekkel természettudományos szemléletmódjuk, kommunikációs és szociális kompetenciájuk fejlődhet.
  3. projektelem: TUDÁS expo szervezése középiskolákban működő természettudományos, informatikai és műszaki szakkörök részvételével: Célunk, hogy olyan fórumot biztosítson a projekt a természettudományos oktatás főszereplőinek, vagyis a tanulóknak, a tanároknak és a szülőknek, hogy a tanulók-tanulók, a tanárok-tanárok, a tanulók-tanárok valamint a tanárok-szülők között kialakuló újfajta kapcsolatok révén a természettudományok tanulását és áttörését segítse.

Matematikai Tehetségekért Alapítvány

mate

A Matematikai Tehetségekért Alapítvány 1993 óta működik, kiemelt feladata a matematikai tehetséggondozás, illetve a tehetséggondozás hálózati kiépítése. 2016-tól az Alapítvány működteti az országos lefedettséget biztosító, középiskolás diákoknak szóló Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolát is. A bentlakásos hétvégi tréningeket 5-5 hétvégén Veszprémben és Szolnokon tartjuk. Egy-egy hétvégén hét 90 perces (14 iskolai tanóra) matematikafoglalkozáson kiscsoportokban az erős oldal fejlesztése folyik, illetve a fennmaradó időben a szabadidős programokkal személyiségfejlesztés és ismeretbővítés történik. Az„iskola” kiemelt célja, hogy a diák sikerélményhez jusson, kapcsolatokat alakítson ki hasonló érdeklődésű tanulókkal, és tanuljon meg nem hagyományos közösségben dolgozni. A modern versenyképes gazdaságban átalakul az egyes foglalkozásokban a feladatok, az elvárt készségek jellege. Előtérbe kerülnek a kooperációval, a kritikai gondolkodással, az információk hatékony feldolgozásával kapcsolatos készségek, egyre fontosabb az együttműködési képesség, alkalmazkodóképesség, kommunikációs képesség, információk hatékony megszerzése és feldolgozása, a képzelőerő, a megszokottól eltérő látásmód.

A kialakított struktúra országosan is egyedülálló modell, miután ezzel az óvodai korosztálynak szóló motivációs tevékenységgel indítva, a "matematika-tudós" képzésig kiépült a rendszer. A jól kiépített tevékenységi formák - motivációs, tehetség felfedező versenyek, tanéve lebontott heti-kétheti rendszerességgel, és hétvégi intenzív komplex tehetségfejlesztő matematika szakkörök és csúcsszakkör, nyári matematikai tehetséggondozó tréningek-, nemzetközi és hazai versenyek országos kiterjesztéssel működnek. Az Alapítvány szervezi Magyarországon a Kangourou Sans Frontières nemzetközi szervezet által megrendezett Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyt. Kiemelt feladatunk a tehetségek felfedezése, továbbá a mentorok bevonásával a természettudományok iránti érdeklődés minél szélesebb körben történő felkeltése. Ezen célok elérését segítik a határon túli magyar iskolákat is bekapcsoló versenyek, táborok, a tanárok fejlődését elősegítő szakmai konferenciák és módszertani foglalkozások szervezése. Az Alapítvány fontosnak tartja a pedagógusok tehetséggondozásra való felkészítését, tehetséggondozó munkájuk segítését, akkreditált pedagógus továbbképzési program szervezésével. Fontos szerepet tulajdonítunk a fejlesztésben a magas szintű szakmai kiadványainknak, melyek a diákok és a tanárok felkészülését segítik. Fontos mérföldkő volt a 2011. év, amikor az Alapítvány kezdeményezésére megalakult a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács, azzal a célkitűzéssel, hogy a nem oktatási szakembereket is bevonjuk a tehetséggondozásba, növelve ezzel a tehetséggondozás társadalmi elfogadottságát. Az Alapítvány aktivistái kezdettől fogva úgy gondolják, a kitűzött célok elérése csak úgy valósítható meg, ha diákjainkat, tanárainkat bekapcsoljuk az országos, sőt a lehetőségekhez mérten a nemzetközi vérkeringésbe is, amit a hazai és külföldi nemzetközi rendezvényeken való részvétel tesz lehetővé.

mate


A komplex programokban fejlesztő pedagógusok, pszichológus bevonásával, nagy hangsúlyt fektetünk a gyenge oldal,- kommunikáció, önismeret, konfliktuskezelés, szociális kompetenciák- erősítésére. A személyiségfejlesztő tréningek, fejlesztő játékok fontos részei a komplex foglalkozásoknak. Sikeres szülők, szakemberek, kutatók bemutatkozásával a műszaki tudományok iránti érdeklődést szeretnénk felkelteni, illetve a pályaválasztást segítjük. A mentorok bevonása a folyamatos emberi és szakmai kapcsolattartásban játszik meghatározó szerepet.

Alapítványunk tevékenysége szakmai körökben és a szülők körében is országosan elismert. Előbbit igazolja, hogy az Alapítvány és az Erdős iskola is elnyerte az akkreditált kiváló tehetségpont, illetve a nemzetközi minősítést jelentő Európai Tehetségpont címet.

Projekttevékenységek

Projektben felállított célrendszer / tevékenységek összerendelése

projektcél szakmai tevékenység Felhívás szerinti célok
Készségfelmérés és készségfelmérésen alapuló pályaorientáció fokozása

1.4.2. Készségfelmérő és pályaorientációs tanácsadás

1.12.3. Mesterségtájoló alkalmazás kifejlesztése

1.Felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése

2.Hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása

3.MTMI szakokra való jelentkezés fokozása

6.Olyan támogató tevékenységek folytatása, amelyek speciálisan támogatják a valamely szempontból segítségre szoruló fiatalokat is

Készség- és kompetenciafejlesztés (diákok)

1.2.1. Középiskolás gazdászmaraton

1.2.6. Programozási verseny általános iskolásoknak

1.2.7. Tehetséggondozó foglalkozások

1.2.8. Informatika szakkör

1.2.9. Robotika szakkör

1.2.10. Hívd meg a Mérnöki Kart az iskoládba! Szerezz Junior mérnökdiplomát!

1.2.11. PenDroid programozási verseny középiskolásoknak

1.2.12. Interaktív játékok

1.2.13. Matematika szakkörök általános iskolásoknak

1.2.14. EPMTI készségfejlesztő műhelyfoglalkozások

1.3.2. Mérnökpalánta képző vol.2. mentorrendszer

1.4.1. Építsd fel magad! tréningsorozat

1.7.4. Projektkészségeket fejlesztő interaktív gyárlátogatások

1.9.1. Georgikon Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.2. Matematikai Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.3. KUTOSZ Nyári Tábor középiskolásoknak

1.9.4. PEN Nyári Iskola általános iskolásoknak

1.9.5. Informatikai Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.6. Műszaki és természettudományos Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.11.1. Mit tudok a mezőgazdaságról?

1.11.2. Eleget tudok-e matematikából?

1.12.2. Tudás Expo

3.1.1. Egyetemi tanulmányokra felkészítő matematikai és készségfejlesztő tanfolyam

1.Felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése

2.Hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása

3.MTMI szakokra való jelentkezés fokozása

5.Olyan támogató tevékenységek folytatása, amelyek növelik az MTMI szakok népszerűségét a köznevelésben

6.Olyan támogató tevékenységek folytatása, amelyek speciálisan támogatják a valamely szempontból segítségre szoruló fiatalokat is

Felsőoktatási képzések, azon belül is az MTMI szakok, és az MTMI tudományterületek népszerűsítése

1.1.1. Egy jó lépés online kampány és kommunikációs tevékenység

1.1.2. Egy jó lépés applikáció

1.1.3. Hírlevél alkalmazás

1.2.2. Beiskolázási körút

1.2.3. Oktatási kiállításon való részvétel

1.2.4. Szakmai előadások a középiskolákban

1.2.15. Életpálya építő előadássorozat

1.2.16. Szakmai roadshow

1.5.1. Élő Könyv imázsfilmek készítése

1.7.1. PE Központi Nyílt Nap

1.7.2. Georgikon Nyílt Nap, Keszthely

1.7.3. PEN Nyílt Nap, Nagykanizsa

1.7.4. Projektkészségeket fejlesztő interaktív gyárlátogatások

1.10.1. Ismeretterjesztő workshopok

1.11.1. Mit tudok a mezőgazdaságról?

1.12.1. MIK Bemutató Nap

1.12.2. Tudás Expo

1.Felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése

2.      2.Hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása

3.MTMI szakokra való jelentkezés fokozása

4. Olyan életutak bemutatása, melyek intellektuális kihívást és egyben inspirációt jelentenek az arra fogékony fiatalok számára

Készség- és kompetenciafejlesztés (pedagógusok)

1.3.1. EPMTI nagyköveti rendszer kiépítése

1.3.2. Mérnökpalánta képző vol.2. mentorrendszer

1.12.2. Tudás Expo

1.7.4. Projektkészségeket fejlesztő interaktív gyárlátogatások

2.1.1. Innovatív Szakmai Fórum

2.1.2. Képzők Képzése tréningsorozat

2.1.3. Webinárium

2.1.4. Módszertani konferencia

1.Hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása

3.MTMI szakokra való jelentkezés fokozása

5.Olyan támogató tevékenységek folytatása, amelyek növelik az MTMI szakok népszerűségét a köznevelésben

Az oktatási értéklánc szereplői közötti kommunikáció fokozása

(pedagógus-oktató-piaci szereplő)

2.1.1.Innovatív Szakmai Fórum

2.1.2. Képzők Képzése tréningsorozat

3.MTMI szakokra való jelentkezés fokozása

5.Olyan támogató tevékenységek folytatása, amelyek növelik az MTMI szakok népszerűségét a köznevelésben

Valamely szempontból hátrányos helyzetű diákok felsőoktatásba való bevonásának elősegítése

1.2.5. VVHHF Szakmai Nap

1.2.7. Tehetséggondozó foglalkozások

1.2.14. EPMTI készségfejlesztő műhelyfoglalkozások

1.2.16. Szakmai roadshow

1.3.2. Mérnökpalánta képző vol.2. mentorrendszer

1.7.4. Projektkészségeket fejlesztő interaktív gyárlátogatások

1.9.1. Georgikon Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.2. Matematikai Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.3. KUTOSZ Nyári Tábor középiskolásoknak

1.9.4. PEN Nyári Iskola általános iskolásoknak

1.9.5. Informatikai Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.6. Műszaki és természettudományos Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.Felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése

2.Hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása

3.MTMI szakokra való jelentkezés fokozása

4. Olyan életutak bemutatása, melyek intellektuális kihívást és egyben inspirációt jelentenek az arra fogékony fiatalok számára.

6.Olyan támogató tevékenységek folytatása, amelyek speciálisan támogatják a valamely szempontból segítségre szoruló fiatalokat is

MTMI Pályaismertetés

1.2.15. Életpálya építő előadássorozat

1.2.16. Szakmai roadshow

1.5.1. Élő Könyv imázsfilmek készítése

1.7.1. PE Központi Nyílt Nap

1.7.2. Georgikon Nyílt Nap, Keszthely

1.7.3. PEN Nyílt Nap, Nagykanizsa

1.7.4. Projektkészségeket fejlesztő interaktív gyárlátogatások

1.9.1. Georgikon Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.2. Matematikai Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.3. KUTOSZ Nyári Tábor középiskolásoknak

1.9.4. PEN Nyári Iskola általános iskolásoknak

1.9.5. Informatikai Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.9.6. Műszaki és természettudományos Nyári Egyetem középiskolásoknak

1.Felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése

2.Hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása

3.MTMI szakokra való jelentkezés fokozása

4. Olyan életutak bemutatása, melyek intellektuális kihívást és egyben inspirációt jelentenek az arra fogékony fiatalok számára

5.Olyan támogató tevékenységek folytatása, amelyek növelik az MTMI szakok népszerűségét a köznevelésben

Projekt adatok

A projekt kódszáma EFOP-3.4.4-16-2017-00002
A pályázati projekt címe

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen
A projektgazda neve Pannon Egyetem
Projekt vezetése

Zadravecz Renáta, projektmenedzser
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Németh Sándor, szakmai vezető
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Domján Gábor, pénzügyi vezető
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klein Mónika, projektasszisztens
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A projekt megvalósítási formája konzorciális
Konzorciumi tagok

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség
Matematikai Tehetségekért Alapítvány
Kutató Tanárok Országos Szövetsége
A projekt tervezett futamideje 30 hónap
2017.09.01.-2020.02.29.
Megítélt támogatás összege 350.327.759 Ft
A támogatás intenzitása 100 %

Alkategóriák

Hlavay galéria

Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felhívás EFOP-3.4.4-16