A tanszék története

1963

Tanszékünk 1963-ban alakult László Antal†, Kossuth-díjas egyetemi tanár vezetésével a Fizikai Kémia Tanszéken működő Vegyipari Műveleti Tanszéki Csoportból. Kezdetben alapvető feladat volt a vegyipari művelettan bevezetése a hagyományos vegyészmérnöki ismeretkörökbe, később a műveleti egységek matematikai modellezése került előtérbe. Itt foglalkoztak az országban először a vegyipari folyamatok dinamikájának kérdéseivel és ezen keresztül a műveleti egységek önműködő szabályozásának lehetőségeivel. Ebből a célból speciális ágazati képzést valósítottak meg a Vegyipari folyamatszabályozási ágazat keretében, ahol az oktatás 1967-77 között folyt.

1976

A tanszék irányítását Szolcsányi Pál professzor vette át. Ebben az időszakban bővült az oktatási és kutatási tevékenység a határfelületi jelenségek tanulmányozásával, elsősorban a szilárd-gáz és szilárd-folyadék fázisérintkeztetés területén. Jelentős szerepet kapott az oktatásban a transzportfolyamatok és az irreverzíbilis termodinamika mérnöki alkalmazása. 1977-ben a tanszékből kivált a Vegyipari Kibernetikai Önálló Tanszéki Csoport, a későbbi Vegyészmérnöki Kibernetika Tanszék, így a matematikai modellezéssel szűkült a tanszék profilja.

1989

Marton Gyula† egyetemi docens, később egyetemi tanár került a tanszék élére. 1990-ben megindult a képzés a Finomkémiai műveleti szakirányon, ahol speciális és nagy tisztaságú anyagok előállításának elméletével és gyakorlatával ismerkedhetnek meg a hallgatók. A néhány évvel ezelőtt még csak csírájában meglevő biotechnológiai műveleti kutatások beértek, és elméletileg megalapozott új oktatási területté is váltak. Ezen időszak alatt az IChemE akkreditálta a vegyészmérnökképzést.

1997

Horváth Géza egyetemi docens került tanszékvezetői pozícióba. Fő törekvése a tanszéki eszközellátottság modernizálása külső erőforrások felhasználásával, hogy a fenti akkreditációnak, hosszú távon is megfelelő háttér álljon az oktatás rendelkezésére. A tanszék a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet tagjaként felelős a vegyészmérnök képzésért, tevékenysége egyéb területekhez is szorosan kapcsolódik (energetika, környezetvédelem, minőségbiztosítás, informatika).

2013

Finomkémiai műveleti szakirány ettől az évtől Műveleti szakirány formájában működik tovább, szélesebb spektrummal.

A tanszék vezetését Rippelné Pethő Dóra adjunktus vette át. Célja az elődök által felépített ipari kapcsolatok megőrzése, újak felkutatása, a színvonalas vegyészmérnök oktatás fenntartása.

Aktuális

Varga József Díj és Érem átadások

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya és a Varga József Díj Tudományos Tanácsa döntése értelmében a 2008-as évi Varga József díjak különböző fokozatait a december 9-én 10:00 órakor kezdődő osztályülésen adták át. A díjazottak előadás formájában számoltak be tudományos munkásságuk eredményeiről.

Varga József Díj és Érem kitüntetésben részesült Szépvölgyi János, előadásának címe: „Különleges anyagok előállítása termikus plazmában.” A Műszaki Alkotói Díjat Gáti Gyulának „Katalízis, szelektivitás, környezetvédelem”, a Budapesti Műszaki Egyetem Díját Móczó Jánosnak „Kompozitok mikromechanikai deformációs folyamatai”, míg a Pannon Egyetem Díját Varga Tamásnak „Technológiai rendszerek biztonságos üzemeltetési tartományainak feltárása és jellemzése” ítélték oda. 

A díjakat Dr. Markó László akadémikus, a Tudományos Tanács elnöke adta át. Minden díjazottnak szívből gratulálunk.

 

Bevezető

aul.jpg

A tanszék törekvése immár csaknem négy évtized óta, hogy a vegyi és rokonipari szakmák részére olyan mérnökök képzésében vegyen részt, akik elsajátított elméleti és gyakorlati tudásuk, kreativitásuk birtokában szinte naprakész munkatársai lehessenek mind a termelő, mind a kutató közösségeknek. Emellett jó ipari és nemzetközi kapcsolataink révén törekszünk a korábban megszerzett mérnöki ismereteket megújítani posztgraduális képzés formájában is.

Graduális képzési kurzusainkon a szakmai tananyag mellett hangsúlyt helyezünk a mérnöki szemlélet, mérnöki magatartás etikai normáira, a kollegiális, jó hangulatú közösségi szemlélet megszerettetésére. Különösen jó, diákhagyományokkal színesített kapcsolatot tartunk a mindenkori Finomkémiai szakirányos csoportokkal. 

Infrastruktúra

Laboratóriumok
 • Analitikai laboratóriumok 200 m2
 • Félüzemi laboratóriumok 285 m2
 • NAH által akkreditált Tiszta Világ Kémiai Vizsgáló Laboratórium


Műszerek

Gázkromatográfok:

 • Shimadzu GC 14A
 • Shimadzu GC-MS
 • Fractovap GC
 • Shimadzu GC 2010

FT-IR Spectrometer PerkinElmer

Karbon elemző: Shimadzu TOC – 5050
Vékonyréteg kromatográf: Chrompress OE 340

Folyadékkromatográf:

 • GILSON HPLC/UV/RI
 • Merck LaChrom HPLC/UV/RI
 • PD Detectors HPSEC/MALLS
 • JASCO Superkritikus HPLC/UV/Chiral

Spektrofotométerek:

 • MOM 195D
 • Shimadzu UV mini-1240
 • Shimadzu AA – 6601 F
 • Shimadzu FTIR – 8300

Aminosav analizátor: ED – 914
Töltéssűrűség mérő detektor: MÜTEK PCD 02

Kísérleti berendezések:

 • Számítógéppel irányított kétoszlopos rektifikáló berendezés
 • Normschliff laboratóriumi vákuum filmbepárló
 • Szuperkritikus extraktor
 • Szuperkritikus kristályosító
 • Preparatív HPLC
 • Szimulált mozgóréteges folyadék kromatográf
 • Preparatív ioncserélő oszlop
 • Gáztisztító berendezés
 • Aktív szén gyártó berendezés
 • Ultraszűrő kaszkád
 • ZeeWeed® - 10 ultraszűrő berendezés
 • Biomassza pirolizáló és elgázosító berendezés
 • Nanocsőreaktor
 • Liofilizáló berendezés
 • Szabványos vízáteresztés meghatározása betonon

Kutatás és fejlesztés

Transzportfolyamatok
Transzportjelenségek termodinamikai modellezése; adszorpció kinetikájának vizsgálata; adszorbensek pórusszerkezetének tervezése; szárítás hő- és anyagtranszportja.

Biotechnológia
Biomassza hidrolízise; polielektrolitok előállítása természetes polimerekből (keményítő, cellulóz, lignin); keményítőbázisú adalékanyagok (flokkulálószerek, kapszulázószerek, lerakódásgátlók és ioncserélők) kifejlesztése; bioreaktorok immobilizált enzimek alkalmazásával; biomassza energetikai és kémiai hasznosítása termikus átalakítással. Mikroalgák vegyipari hasznosítása.

Gázszétválasztás
Nagytisztaságú gázok előállítása; gázszétválasztó rendszerek kifejlesztése; termodinamikai adatok mérése és számítása.

Szeparációs műveletek
Preparatív kromatográfiás, ioncserés eljárások és berendezések kifejlesztése; atomerőművi dekontaminációs oldatok tisztítása reaktív adszorpcióval; oldószerelegyek szétválasztása extraktív desztillációval; szilárd membránok kutatása, fejlesztése pervaporációhoz és permeációhoz.

Környezetvédelmi műveletek
Ipari szennyvizek és szennyezett gázok tisztítása; oldószer kinyerése oldószer tartalmú hulladékokból; levegő és víz monitoring rendszerek tervezése. Nukleáris hulladékok cementálási technológiáinak, földgáz és kőolaj kénmentesítési eljárások kutatása. Részvétel dekontaminációs eljárások kidolgozásában.
Nanotechnológiai műveletek
Többfalú szén nanocsövek előállítása különböző alapanyagokból, műanyag kompozitok fejlesztése.

Hulladékhasznosítás
Műtrágya alapanyagok előállítása fosszilis hulladékokból, továbbá algák mezőgazdasági hasznosítása.


Az alapkutatások lehetővé tették számos konkrét feladat megoldását, egészen az ipari berendezések, kisebb üzemek megépítéséig. Többségük nemzetközi és/vagy hazai szabadalommal védett.
 • H2-N2, O2-N2 He-Ne, CO-H2 szeparációk;
 • T 50 minőségű gázok gyártása;
 • B12 izolálása fluid-ágyas adszorpcióval;
 • B-12 vitamin szagtalanítása;
 • polimer adszorbensek regenerálása ozmotikus pulzációval;
 • affinitás-kromatográfiai töltetek előállítása optikai izomerek szeparációjára;
 • ergolinvázas, indolvázas alkaloidák, ciklopeptidek szeparációja HPLC-vel;
 • aminosavak előállítása biopolimerekből ioncserés HPLC-vel;
 • Ultraszűréssel koncentrált kollagén hidrolizátum előállítása felületaktív anyag gyártásához;
 • nagytisztaságú anyag gyártása termikus ioncserés paraméteres szivattyúzással;
 • ciklizáló zónás ioncserés víz sótalanítás; deferoxamin oldat részleges kloridmentesítése preparatív ioncserélő kromatográffal;
 • atomerőművi radioaktiv oldatok tisztítása;
 • gyógyszeripari hatóanyagok izolálása preparatív HPLC berendezésekkel;
 • hatóanyagok kinyerése szuperkritikus extrakcióval és szuperkritikus kristályosítással;
 • környezetvédelmi gázstandardok;
 • víz- és hulladékkezelési eljárások;
 • metilénkék tartalmú szennyvíz tisztítása;
 • aktívszén-előállítás;
 • ioncsere hulladék elektrolitok feldolgozására;
 • foszgén tartalmú gázelegyek ártalmatlanítása;
 • azeotróp elegyek szétválasztására alkalmas rektifikáló oszlop fejlesztése;
 • extraktiv rektifikáló rendszer fejlesztése;
 • biokatalizátorok alkalmazása környezetvédelmi célokra;
 • biomassza hidrolízise;
 • organoszolv ligninkinyerés;
 • tiszta cukor előállítása hidrolizátumból;
 • polielektrolitok keményítőből;
 • cellulózból és ligninből;
 • ragasztók keményítőből, cellulózból és ligninből;
 • anionos keményítő alapú flokkulálószer ivóvíz kezelésére;
 • kerámiamembránok fejlesztése;
 • propilén-karbonát előállítása;
 • gőzfejlesztő blokk vizsgálata a Paksi Atomerőműben;
 • heterociklikus vegyületek előállítása szén-dioxid bázison;
 • nagy méertű folyadéktartályok keverési problémáinak feltárása;
 • gázolaj keverőkomponensek előállítása mikroalgákból;
 • oldószertartalmú hulladékok feldolgozási lehetőségei, speciális desztillációs műveletek;
 • szimulált mozgóréteges folyadék kromatográf (SMB-LC) fejlesztése;
 • klór tartalmú véggázok újrahasznosítása;
 • EU konform vízrendszerek fejlesztése;
 • biomassza és kommunális hulladék felhasználása vegyipari alapanyagként;
 • környezetbarát műtrágyák mikroelemhordozó adalékának kifejlesztése;
 • földgáz kén-hidrogén mentesítése szelektív módon;
 • atomerőművi deponálásra használatos betonok gáz és vízáteresztő képességének vizsgálata.

Munkatársak

Dr. Horváth Géza  egyetemi docens

Dr. Argyelán János egyetemi docens

Dr. Hanák László egyetemi docens

Rippelné Dr. Pethő Dóra  intézeti tanszékvezető adjunktus

Dr. Szabóné Dr. Ravasz Bernadett tudományos munkatárs 

Dr. Szentes Adrienn  adjunktus

Dr. Szokonya László adjunktus

Takács Gyöngyi tanszéki mérnök

Vendégoktatók

Dr. Horváth László jogász

PhD hallgatók

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanszéki munkatársak

Gombás Péter tanszéki mérnök

Nemzetközi kapcsolatok és szervezeti tagságok

Külföldi

Intézmény/

személy

 

Téma

 

Jelleg

 

Pannon Egyetem

kapcsolattartó

személy neve

 

A kapcsolat kezdete

Merck Sante

The Universityof Aix Marseille

Mr. EricTeillaud

Újszerű gyógyszer hatóanyag formázása

Együttműködés Dr. Horváth Géza 2003. máj. 21.
 SumitomoChemicals Oktatói és kutatói együttműködés Együttműködés Dr. Horváth Géza 2006. máj. 20.
 Pozsonyi Műszaki Egyetem Oktatói és kutatói együttműködés Együttműködés Dr. Horváth Géza 2006

 

A tanszéki oktatók nemzetközi szervezeti tagsága:

 

Szervezet neve eredeti nyelven

Szervezet neve magyarul

Tag

Tagság kezdete, év

IAS

Nemzetközi Adszorpciós Szövetség

Dr. Horváth Géza

1995

COST

Európai Tudományos Együttmûködési Program

Dr. Marton Gyula

2000

EFCE-WPCRE

 

Európai reaktortechnikai munkabizottság

Dr. Marton Gyula

2000

Oktatási tevékenység

Tárgykód     Tárgynév Tárgynév (eng) Oktatók Heti óraszám Alapértelmezett tárgy követelménytípus Kurzustípus Szervezeti egység kódja Kredit
VEMKMU4233G     Ipari kemencék és szárítók II. Industrial Furnaces and Driers II. Dr. Hodai Zoltán 3,00 Évközi jegy Labor MKMU 3,00
VEMKOK5112G Vegyészmérnök   Grafológia I. Graphology I. Dr. Szabóné Dr. Ravasz Bernadett 2,00 Vizsga Elmélet MKMU 2,00
VEMKMU2112A Vegyészmérnök BSc Műveleti energetika Basic energetics for unit operations Dr. Bocsi Róbert
Dr. Horváth Géza
2,00 Vizsga Elmélet MKMU 2,00
VEMKMU4144G Vegyészmérnök   Ipari kemencék és szárítók I. Industrial furnaces and driers Dr. Hodai Zoltán
Dr. Szokonya László
2,00 Vizsga Elmélet MKMU 4,00
VEMKOK5242G Vegyészmérnök   Grafológia II.  Graphology II. Dr. Szabóné Dr. Ravasz Bernadett 1,00 Vizsga Elmélet MKMU 2,00
VEMKMUB113T Vegyészmérnök BSc Transzportfolyamatok Transportphenomena Rippelné Dr. Pethő Dóra
Dr. Argyelán János
3,00 Vizsga Elmélet MKMU 3,00
VEMKVVB212J Vegyészmérnök BSc Jogi alapismeretek Introduction to Law  Nagyné Dr. Sztantics Dóra 2,00 Folyamatos számonkérés Elmélet MKMU 2,00
VEMKMUB134V Vegyészmérnök BSc Vegyipari műveletek lab. gyak. Chemical process engineering laboratory practice Dr. Bocsi Róbert
Dr. Hanák László
Dr. Hodai Zoltán
Dr. Szokonya László
4,00 Évközi jegy Labor MKMU 4,00
VEMKMUB145V Vegyészmérnök BSc Vegyi gyár Chemical plants Dr. Bocsi Róbert 3,00 Kollokvium Elmélet MKMU 5,00
VEMKTEV213F Vegyészmérnök BSc Finomkémiai technológiák Fine chemical technologies Dr. Hanák László
Dr. Argyelán János
Dr. Horváth Géza
Dr. Szokonya László
3,00 Kollokvium Elmélet MKMU 3,00
VEMKMUB244A Vegyészmérnök BSc Művelettan A Unit operations A Rippelné Dr. Pethő Dóra 2,00 Vizsga Elmélet MKMU 4,00
VEMKMUB212V Vegyészmérnök BSc Művelettan B Unit operations B Dr. Hanák László 2,00 Folyamatos számonkérés Elmélet MKMU 2,00
VEMKMUB132A Vegyészmérnök BSc Művelettan laborgyakorlat Chemical process engineering laboratory practice Dr. Bocsi Róbert
Dr. Hanák László
Dr. Hodai Zoltán
Dr. Szokonya László
2,00 Évközi jegy Labor MKMU 2,00
VEMKMUM114S Vegyészmérnök MSc  Speciális vegyipari műveletek és transzportfolyamatok Special unit operations and transport phenomena Rippelné Dr. Pethő Dóra
Dr. Argyelán János
4,00 Vizsga Elmélet MKMU 4,00
VEMKFMM218M Vegyészmérnök MSc  Komplex műveletek Advanced Unit Operation Dr. Hanák László
Dr. Horváth Géza
Dr. Szokonya László
8,00 Vizsga Elmélet MKMU 8,00
VEMKFMM236M Vegyészmérnök MSc  Komplex műveletek laborgyakorlat Advanced Unit Operation laboratory practice  Dr. Szokonya László 6,00 Évközi jegy Labor MKMU 6,00
VEMKFMM214T Vegyészmérnök MSc  Műszaki termodinamika Thermodynamics for Chemical Engineers Dr. Hodai Zoltán 4,00 Vizsga Elmélet MKMU 4,00
VEMKFMM258R Vegyészmérnök MSc  Korszerű reakciótechnika Up-to-Date Reaction Engineering Rippelné Dr. Pethő Dóra 6,00 Évközi jegy Elmélet MKMU 8,00
VEMKMUB143V Műszaki Informatika  BSc Vegyi gyár Chemical plants Dr. Bocsi Róbert 1,00 Évközi jegy Elmélet MKMU 3,00

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intézetek Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék