A tanszék története

Folyamatmérnöki Tanszék névváltozások:

Vegyipari Kibernetikai Önálló Tanszéki Csoport 1977-1990

Vegyészmérnöki Kibernetika Tanszék 1990 - 2000

Folyamatmérnöki Tanszék 2000-2007

Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék 2007-től

A tanszék fő profilja a vegyipari folyamatmérnökség, amely magába foglalja a kémiai technológiai rendszerek és alrendszereik modellezését és szimulációját, a kémiai technológiai rendszerek irányítását és annak technikáját, a számítógépes folyamatirányítást, a technológiatervezést illetve a technológiafejlesztést a korszerű folyamatmérnöki módszerek alkalmazásával. 

Az oktatásban a teljes spektrumot, a kutatásban pedig a tanszék hagyományaihoz és adottságaihoz leginkább kötődő területeket (modellezés, modell-bázisú irányítás és technológiafejlesztés) kívánja képviselni. Szorosan kötődik a vegyészmérnökképzéshez. Ugyanakkor az ismeretkörök nagy része egyaránt érvényes a különböző mérnöki területeken, ezért a tanszék jelentős óraszámban a műszaki menedzser, a környezetmérnöki, az anyagmérnöki, a gépészmérnöki és mechatronikai mérnöki szakokon is oktat.

1967-ben kerülhetett sor a vegyészmérnöki képzésen belül a vegyipari folyamatszabályozási ágazat megszervezésére Árva Péter és Mohilla Rezső vezetésével. 1971-ben indult a vegyipari rendszermérnöki ágazat, amelynek a megalakuló tanszéki csoport lett az ágazati felelőse. A két ágazati képzés 1976-ban vegyipari rendszer-mérnöki és folyamatszabályozási ágazat néven egyesítve fejlődött tovább.

A jelenlegi, az IChemE által harmadszor is akkreditált vegyészmérnöki tantervet Szeifert Ferenc vezetésével a tantervi műhely tagjai dolgozták ki. Ebben a folyamatmérnöki ismeretek már a műveleti és technológiai ismeretekkel azonos súllyal szerepelnek, s ezáltal a tanszék az ágazati kereteken túlmenően a teljes vegyészmérnök képzésben is meghatározóvá vált. Az új vegyészmérnöki tantervben a folyamatmérnöki ill. üzemeltetői szakirány hallgatói kapnak erős folyamatmérnöki képzést. A tanszék oktatói az anyagmérnöki, a környezetmérnöki, a műszaki menedzser, az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a vegyészmérnöki szakokon mintegy 40 tantárgy oktatását végzik.

Az oktatásban az elméleti megalapozás mellett nagy figyelem kíséri a gyakorlati alkalmazásokat. Ezt szolgálja a technológiai labor, amely több, számítógéppel irányított műveleti egységet, kisebb méretű technológiai rendszert foglal magába. A tanszéki számítástechnikai hálózat mintegy 90 számítógépből áll, az egyetemi hálózaton keresztül kapcsolódik a világhálózathoz, s az otthoni munkavégzést is lehetővé teszi. A technológia stacioner és dinamikus szimuláció, a CFD, az irányítás, folyamatirányítás, a tervezés és dokumentálás valamint a számítástudomány témaköreiben felhasználói szoftverek készlete egészíti ki az integrált rendszert.

A tanszéket Árva Péter azokkal a kollégákkal szervezte meg, akikkel korábban a Vegyipari Műveletek Tanszéken a műveleti egységek modellezése, szimulációja, irányítása témakörökben együtt dolgozott. Így az alapítók közé tartozik Boros Aba, Moser Károly, Nagy Dezső, Szeifert Ferenc, valamint Vass József. A tanszék létrehozása folyamatirányított műveleti egységeket tartalmazó laboratórium kialakításával kapcsolódott össze, s az egyetemen - országos viszonylatban is előremutatóan - ez alapozta meg a számítógépes folyamatirányítás terjedését, mind az oktatásban, mind a kutatásban. Ehhez az alapvetően vegyészmérnöki ismeretek mellett villamosmérnöki, számítás- és programozástechnikai ismeretekre is szükség volt, amit Delzsényi Miklós, Imreh László, Molnár Miklós tanszékre kerülése biztosított. A szellemi háttér erősítéséhez, a tanszék arculatformálásához nagyban hozzájárult Almásy Gedeon és Pallay Iván címzetes egyetemi tanárok, továbbá Blickle Tibor, Jedlovszky Pál és Veress Gábor részvétele az oktatásban. A külföldi együttműködéseket illetően V.V. Kafarov és J.M. Berty professzoroknak, az egyetem címzetes doktorainak hatása jelentős. A későbbiekben az ágazaton tanuló és végzett tehetséges fiatalok biztosították és biztosítják jelenleg is az utánpótlást (Chován Tibor, Nagy Lajos és Németh Sándor, ill. Abonyi János, Feil Balázs, Varga Tamás). Az oktatást és a kutatást Csukás Béla tanszékre kerülése erősítette, aki a strukturális kibernetika (vegyész)mérnöki alkalmazásának sajátos paradigmáját dolgozta ki. Távozása után oktatási feladatát Lakatos Béla vette át, aki többszintű modellezési technika kidolgozásán túl, a kristályosítás modellezésének is elismert szakértője.

A tanszéki paradigma kialakítása Árva Péter érdeme, aki a termodinamikai és műveleti ismereteket rendszertechnikai keretekbe helyezve a vegyipari technológiát kölcsönhatásban álló molekulák hierarchikus rendszereként fogalmazta meg, bővítve a Benedek Pál és László Antal által megalapozott szakmai paradigmát. Mindezt következetesen alkalmazta a szerteágazó kutatási területeken, s beépítette az oktatási rendszerbe. A klasszikus irányításelmélet és technika, valamint a közvetlen számítógépes irányítás kultúráját Chován Tibor, Delzsényi Miklós, Horváth János, Moser Károly, Nagy Lajos, Papczun Tibor, Sinkó László és Vass József honosította meg. A vegyészmérnöki és irányításelméleti diszciplínák összekapcsolását, a teljes technológiairányítást Szeifert Ferenc fogalmazta meg, s vezette be a képzési rendszerbe. Az operációkutatás eszközeit, módszereit alkalmazó technológia tervezés Lakatos Béla szakterülete. A korszerű információtechnológia alkalmazását Nagy Lajos, Chován Tibor és Németh Sándor vezette be. Az integrált technológia laboratórium kialakításában Árva Péter és Vass József vezetésével elsősorban Boros Aba és Delzsényi Miklós vett részt. A minőségi korszerűsítést, az információtechnológia adta lehetőségek kihasználását Nagy Lajos vezetésével a tanszék jelenlegi tagjai végezték, illetve végzik. Abonyi János tanszékre kerülésével jelentősen erősödött a statisztikai szemlélet, új szakterületek fogalmazódtak meg (pl. adatbányászat, „soft computing" technikák alkalmazása), szervesen kibővítve a tanszéki oktatási és kutatási portfóliót.

A tanszék kutatási profilja szerint, tágabb értelemben azon - veszpréminek is nevezett - vegyészmérnöki iskolához tartozik, amely elsősorban Benedek Pál és László Antal nevével fémjelzett. A moszkvai Kafarov iskola hatása is jelentős, hiszen Árva Péter ott készítette kandidátusi disszertációját, a hatvanas évek végén. A tanszék képviselte vegyészmérnöki szakterület itt Magyarországon a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején született meg, s napjainkban teljesedik ki, amennyiben a mikroelektronikát magába foglaló technikai környezet lehetővé teszi az elmélet közvetlen alkalmazását a működő technológiai rendszerekben. A szakterület hazai fejlődésével párhuzamosan a tanszék kutatói is a mindig jellemző tipikus feladattal foglalkoztak, úgy mint: a műveleti egységek matematikai modellezése és szimulációja, a teljes technológiai rendszer szimulációja, a kémiai technológiai rendszer totális leírása (a molekuláktól a teljes gyártásig), a koordináló szintű technológiairányítás, a vegyészmérnöki modellek felhasználása a technológia-irányításban (modell-bázisú irányítás), illetve tervezésben és a fejlesztésben (modell-bázisú technológia fejlesztés), illetve ezekkel párhuzamosan numerikus, számítástechnikai, információtechnológiai, mesterséges intelligencia problémák megoldása, a számítógépes folyamatirányítás technikája, felhasználói szoftverek alkalmazása. A tanszék ideális hátteret biztosít az elméleti és gyakorlati problémák harmóniájának megteremtésére, amit az akadémiai és az alkalmazás jellegű témák szoros összefogásával ér el. A folyamatmérnöki alapkutatások elsődleges funkciója azon módszerek és eszközök fejlesztése, amelyek kiválasztják, és integrálják a szükséges természettudományi és gazdasági ismereteket a gazdasági szempontból optimálisan működő vegyipari és egyéb rokonipari rendszer megismerésére, tervezésére és irányítására. A tanszék nyitott a legújabb módszerek (fuzzy technika, mesterséges neurális hálózatok, egyéb mesterséges intelligencia eszközök, stb.) és eszközök (elsősorban szoftverek) gyors "használatbavételére" és alkalmazására. Az elmúlt és a jelen időszak legfontosabb OTKA alapkutatási témakörei az alábbiak: vegyipari rendszerek tervezése és irányítása éles és életlen információk felhasználásával (Árva Péter); kémiai technológiai rendszerek hierarchikus modellezése és többszintű irányítása (Árva Péter); fejlődő struktúrák és tanuló logikai programok (Csukás Béla); kristályosítók modellbázisú irányítása (Lakatos Béla); rugalmas vegyipari rendszerek tervezése és irányítása (Szeifert Ferenc), Fuzzy és adatbányászati technikák alkalmazása (Abonyi János).

Mindegyik alapkutatási témakörhöz K+F témák kapcsolódnak. A tanszék kutatói által a hatvanas évek végén kifejlesztett ammóniagyári, timföldgyári szimulátorok technológiafejlesztésben, illetve az irányításban való közvetlen felhasználása abban az időben ritkaságnak számított. Vegyészmérnöki feladatok megoldására az elsők között alkalmaztuk a mesterséges intelligencia eszközöket is (fuzzy, illetve neurális hálózati szabályozás).

A jelenleg is folyó fontosabb kutatások egy keresztmetszetét az alábbiak reprezentálják: polimerizációs gyártástechnológiák (PE, PP, PVC, MDI) hierarchikus modellezési módszerének, szimulációs algoritmusának, számítógépes programjának kidolgozása; modellbázisú technológia fejlesztési algoritmus kidolgozása (zárt fejlesztési információs lánc); mesterséges intelligencia módszerek (szakértői rendszer, fuzzy-neurális hálózati modellek) alkalmazása vegyipari- és környezetvédelmi technológiai rendszerek tervezésére, irányítására és hibadiagnózisra; modell-bázisú irányítási algoritmusok kidolgozása; rugalmas technológiai rendszerek dinamikus szimulációja és számítógépes irányítása; a szakaszos rendszerben megvalósítandó alapműveletek hierarchikus irányítási algoritmusainak kidolgozása; katalizátorok ipari teljesítményének becslése, toxikus anyagok megsemmisítésének kinetikai vizsgálata; a szilárd-fluidum (diszperz) heterogén rendszerek modellezése (CMSMPR-kristályosítók, szilárd-nukleációs oszcillátorok, nemlineáris rendszerek rezonancia jelenségei); a kémiai technológiai rendszerek számítógéppel támogatott elemzése, szintézise és tervezése; flow sheeting szimulátorok alkalmazástechnikája, adatbányászat és „soft computing" technikák alkalmazása.

A tanszék oktatási és kutatási tevékenységében fontos szerepe van az iparvállalatokkal való szoros munkakapcsolatoknak. A hetvenes évek elején a kutatások arra irányultak, hogy bizonyítsuk, a matematikai modellek leírják a kémiai technológiai részeit, s a modell alapján szimulálható a technológia. A számítógépes folyamatirányítás és az információtechnológia terjedésével a különböző objektumok modelljei már közvetlenül beépülnek a technológia irányítási ill. tervezési algoritmusaiba. Ezáltal a matematikai modell a működő technológia részévé válik. Az ilyen jellegű kutatási témáinkat mindig élő ipari feladat megoldásával kapcsoltuk össze.

A hetvenes évek végén a Magyar Alumíniumipari Tröszt vállalataival együttműködve kidolgoztuk a timföldgyári körfolyamat szimulációs rendszerét, amely alapján egy ma is működő koordináló szintű irányítási stratégiát fogalmaztunk meg. A TVK Rt-vel ill. a BorsodChem Rt-vel több évtizede kiterjedt együttműködést folytatunk, amely napjainkban elsősorban a műanyaggyárakhoz kapcsolódik. A fejlesztések alapját az általunk kidolgozott hierarchikus polimerizációs modellrendszer adja. 1990. óta folyamatosan együttműködünk a CHINOIN Rt-vel, egy rugalmas gyártórendszer irányítási struktúrájának kifejlesztésében ill. újabban a modell alapú technológiafejlesztés zárt információs láncának kialakításában, amely a méretnövelést is magába foglalja, s a technológiafejlesztést és irányítást integráltan kezeli, s utat mutat az operátori tréning rendszerek kialakítása felé. A Richter Rt-vel a folyamatirányító rendszerek minőségbiztosítását vizsgáltuk. A Batch Control Kft-vel ill. a ComForth Kft-vel a batch rendszerek folyamatirányításának fejlesztésében dolgozunk együtt. Egy-egy témakörben jelentős feladatokat oldottunk meg a BVM Rt, Dunastyr Rt, Nitroil Rt, Nitrokémia Rt, Paksi Atomerőmű Vállalat, Dunaferr Kft.  cégek megbízásából is.

A hazai intézetek közül, a MÜKKI, illetve a BMGE, a ME néhány tanszékének munkatársaival alakítottunk ki munkakapcsolatot. A Pannon Egyetem tanszékei közül a Vegyipari Műveletek, a MOL Ásványolaj és Széntechnológia, a Szerves Kémia  a Fizikai Kémia, a Környezetmérnöki és Kémiai Technológia, a Föld- és Környezettudományi és a Számítástudomány Alkalmazása Tanszékekkel állunk munkakapcsolatban.

Árva Péter Tanulmányi Ösztöndíj

A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Folyamatmérnöki Intézeti Tanszéke közössége „Árva Péter tanulmányi ösztöndíj" alapítását határozta el, ezzel is emléket állítva a tanszék alapítójának. 
Az ösztöndíjat évente egyszer, a folyamatmérnöki szakterületen eredményes tanulmányi munkát végző nappali tagozatos egyetemi hallgató nyerheti el, az ünnepélyes tanévzárón kihirdetve. Az ösztöndíj aktuális összegét, forrását és a kedvezményezett személyét a Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék közössége, évente tanszéki értekezlet keretében határozza meg és jegyzőkönyvben rögzíti a döntést.

arvap_osztondij.jpg

Az eddigi díjazottak:

2017/2018. Till Zoltán
2016/2017. Dörgő Gyula 
2014/2015. Sass Ádám 
2013/2014. Molnár Bálint  
2012/2013. Egedy Attila
2011/2012. Farsang Barbara
2010/2011. Bárkányi Ágnes
2009/2010. Balaton Miklós

2008/2009. Tóth László Richárd

2007/2008. Dobos László Csaba 

2006/2007. Varga Tamás

Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék

Üdvözöljük a Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék honlapján!


Összeállításunkkal szeretnénk felkelteni érdeklődését tanszékünk oktató és kutató munkája iránt. A tanszék több mint 30 éve, a tanszéki kollektíva egyes meghatározó személyiségei pedig közel 40 éve oktatják és kutatják a folyamatmérnöki módszereket és eszközöket, hangsúlyt adva a mély elméleti megalapozásnak, és a gazdasági hasznot eredményező ipari alkalmazásoknak.

A tanszéki kutató közösség, a létrehozott eszközpark és a tanszék kapcsolatrendszere jó hátteret ad a mérnökképzéshez, valamint az ipari alkalmazási és a tudományos eredmények eléréséhez. A tanszék a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet tagjaként felelős a nemzetközi intézmények (IChemE, FEANI) által akkreditált vegyészmérnök képzésért, ugyanakkor az anyagmérnöki, gépészmérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki és műszaki menedzser szakokon is részt vállal a korszerű folyamatmérnöki kultúra terjesztésében. Tantárgyaink más szakokon való oktatásának bevezetésén jelenleg is dolgozunk.

A tanszéki kollektíva a számítástechnika, ill. információtechnológia adta lehetőségeket kihasználva, a vegyipari technológiát kölcsönhatásban álló molekulák hierarchikus rendszereként értelmezve, a természettudományi, műveleti, technológiai és irányítástechnikai ismereteket szintetizálja, s ezen eredményeket a konkrét mérnöki feladatok megoldásában integráltan alkalmazza a technológiák fejlesztése, tervezése, üzemeltetése és irányítása területén.

A következő lapokon bemutatjuk a Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék történetét, munkatársait, főbb kutatási és oktatási témáit, ipari kapcsolatainkat, támogatóinkat és eredményeinket.

Honlapunkat böngészve, reméljük az Ön számára is hasznos információkhoz juthat!

Elérhetőségeink:

Levélcím:  Telefon:  
Pannon Egyetem
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet         
8201 Veszprém, Pf. 158.

06-88/626-079    

Ipar

A Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék sokrétű ipari kapcsolatai elsősorban kutatás-fejlesztési feladatok közös megoldását célozzák. Ezen a projektekben, kollégáink tudására és eredményeire támaszkodva, támogatjuk konkrét ipari fejlesztési, üzemeltetési, irányítási problémák megoldását, lehetőségünk nyílik arra, hogy kutatási eredményeinket valós ipari rendszereken alkalmazzuk, továbbá oktatóink jelentős – az egyetemi képzési programokban nagyon jól hasznosítható – ipari tapasztalatokra tesznek szert. Ezen témák jelentős része különböző innovációs forrásokra támaszkodik és a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Kooperációs Kutatóközpontjának (VIKKK) keretében kerül kidolgozásra.

 Az ipari kapcsolatok fontos részét képezik a gyakorló mérnökök számára tervezett mérnöktovábbképző tanfolyamaink és szakmérnöki kurzusaink:

 • Vegyipari rendszertechnikai szakmérnök képzés
 • Folyamat-biztonsági szakmérnök képzés
 • Mérnöktovábbképző tanfolyamaink:
    • Folyamat adatbázisok kezelése
    • Irányítástechnikai ismeretek technológus szakemberek részére
    • Egyedi, adott technológiára ill. módszerekre épülő tematikák kidolgozása
  Korszerű folyamat irányítási eszközök, módszerek
A Tanszék alapvetően az oktatási és kutatási profiljához illeszkedő, elsősorban folyamatmérnöki jellegű, területeken vállalkozik kutatás-fejlesztési feladatok megoldására. A továbbiakban szeretnénk kiemelni néhány általunk fontosnak tartott területet, melyeken szívesen vállalkozunk ipari feladatok megoldására:

Technológia-specifikus folyamat szimulátorok fejlesztése és alkalmazása

A különböző információ tartalmú modellek mérnöki alkalmazása a vegyi és rokonipari technológiákkal kapcsolatos folyamatmérnöki problémák megoldásának alapvető módszere. Az adott technológiák sajátosságainak megfelelő és igényeihez igazodó stacioner és dinamikus szimulátorok néhány fontosabb alkalmazási lehetősége:
 • technológia fejlesztési alternatívák vizsgálata,
 • üzemeltetési stratégiák elemzése, kiválasztása,
 • optimális üzemeltetési eljárás és paraméterek meghatározása,
 • irányítási stratégiák és algoritmusok kidolgozása és tesztelése,
 • technológiai szakemberek tréningezése.
A Folyamatmérnöki Tanszék vállalkozik egyedi technológiákra szabott szimulátorok kifejlesztésére, ezek alkalmazástechnikájának kidolgozására és bevezetésére. Szakembereink az alábbi technológiák területén rendelkeznek konkrét tapasztalatokkal:
 • gyógyszeripari technológiák,
 • polimerizációs és általában műanyagipari technológiák,
 • olefingyári technológiák,
 • speciális vízrendszerek,
 • acélgyártási technológiák.
Folyamatirányító rendszerek felülvizsgálata, fejlesztése, rendszertervének kidolgozása

A technológiai rendszerek céljainkat kielégítő működését a korszerű folyamatirányító rendszerek és a megfelelő irányítási stratégiák és algoritmusok alkalmazásával érhetjük el. A már működő technológiák esetében az irányítórendszer korszerűsítése módot ad az alkalmazott irányítási struktúrák és megoldások felülvizsgálatára, korszerűsítésére és a fennálló hiányosságok megszüntetésére, amely segíthet a hatékonyabb és megbízhatóbb működés elérésében. Új technológiák esetében pedig már a tervezési fázisban feltárhatók az esetleges hiányosságok, gyenge pontok a folyamatmérnöki szempontú elemzéssel illetve az alkalmazott megoldások szimulációs vizsgálatával, értékelésével. Működő technológiák korszerűsítése, irányítástechnikai felújítása ill. új technológiák részletes tervezését megelőzően vagy annak részeként vállalkozunk:
 • az alkalmazott irányítási stratégia felülvizsgálatára, új irányítási stratégiák kidolgozására,
 • a technológiában alkalmazott szabályozó körök működésének minősítésére és hangolására,
 • a technológiai műszerezés felülvizsgálatára, fejlesztési lehetőségeinek felmérésére, új technológiák műszerezésének koncepcionális tervezésére,
 • modell-bázisú irányítási algoritmusok fejlesztésére és bevezetésére,
 • a kifejlesztett irányítási stratégiák és algoritmusok implementálásnak szakértői támogatása.
Szakaszos technológiák fejlesztése

A gyorsan változó piaci igényeket rugalmasan kielégítő szakaszos technológiák alkalmazása elsősorban a gyógyszer, finomkémiai, olaj és élelmiszeripari területeken jelentős. A rugalmasság elérése megfelelő tervezési és fejlesztési eljárások valamint receptura-alapú irányítási rendszerek alkalmazását igényli. A rugalmas technológiai rendszerek struktúrájának kialakítása, az igényelt speciális irányítási algoritmusok kidolgozása akár új, akár már működő technológiai rendszerekre, az új termékek üzemesítésének gyorsítása jelentős mérnöki munkát és a folyamatmérnöki eszközök megfelelő alkalmazását igényli. Ezen a területen a Folyamatmérnöki Tanszék mérnökei az alábbi feladatok megoldását vállalják:
 • a laboratóriumi, félüzemi és üzemi fejlesztési lépések szakértői támogatása,
 • fejlesztési modellek kidolgozása a méretnövelési lépések szimulációs támogatásához,
 • az egyes fejlesztési szintek kísérleteinek tervezése és elemzése,
 • a technológia felépítésének és irányításának S88.01 alapú elemzése illetve tervezése,
 • félüzemi és üzemi receptura fejlesztés,
 • receptura-alapú irányítási stratégia kidolgozása.
Automatizált laboratóriumi mérőrendszerek funkcionális tervezése, kialakítása

A hatékony technológia fejlesztés egyik alapvető eszköze az automatizált laboratóriumi mérőrendszerek, pl. laboratóriumi reaktorok, rektifikálók, kristályosítók alkalmazása. Ezek az eszközök jelentősen növelik a fejlesztők számára elérhető kísérleti kapacitást, jól tervezhető és reprodukálható kísérleti körülményeket biztosítanak valamint részletes, megbízható mérési adatok gyűjtésével támogatják a kísérletek dokumentálását és elemzését. A Folyamatmérnöki Tanszék tagjai jelentős tapasztalattal bírnak az ilyen eszközök alkalmazása, tervezése és fejlesztése terén, amelyre alapozva vállalkozunk: meglévő kísérleti berendezések utólagos PC-alapú automatizálásának tervezésére és kialakítására, 
 • új kísérleti rendszerek specifikálására és koncepcionális tervezésére,
 • a megvalósítás során a rendszerintegrátori feladatok ellátására,
 • az irányítási és adatgyűjtő szoftver kidolgozására,
 • a kísérleti és tesztelési eljárások kidolgozására,
 • reakciókalorimetriás mérési módszer implementálására.
Folyamat-adatbázisok kialakítása és elemzése, adatbányászat

A korszerű vegyi- és rokonipari technológiák számítógépes folyamatirányító rendszerei valamint a fejlesztési laboratóriumok korszerű információs rendszerei hatalmas mennyiségű információt szolgáltatnak, illetve gyűjtenek össze a technológiák működésével, illetve az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatban. Ezen információk elemzésével olyan új technológiai ismereteket nyerhetünk, amelyet felhasználhatunk pl.:
 • a technológia szűk keresztmetszeteinek feltárására,
 • az üzemzavarok elemzésével az ilyen helyzetek kezelési módszereinek fejlesztésére,
 • a vizsgált rendszer modelljének megalkotására.
Szakembereink a meglévő vagy kialakítandó relációs adatbázisok tervezésében és fejlesztésében, valamint a megfelelő adatelemzési módszerek és adatbányászati eszközök alkalmazásában, fejlesztésében és bevezetésében vállalnak közreműködést, így pl. a következő feladatok megoldásában:
 • folyamat-adatbázisok felépítésének tervezése,
 • járulékos laboratóriumi és gyártási információk integrálása az adatbázisba,
 • az adatok feldolgozása az üzemi igényekhez igazodva,
 • eszközök és módszerek kidolgozása a rejtett összefüggések feltárásához.
Az elmúlt években az alábbi ipari partnerekkel működtünk együtt:
 • ABB
 • BatchControl
 • BorsodChem
 • Chinoin
 • Dunaferr
 • Dunastyr
 • Egis
 • Emerson
 • E-ON Hungária
 • Honeywell
 • MOL
 • Nitroil
 • Richter
 • Siemens
 • SIL4S
 • TVK

Kutatás

A tanszék tudományos kapacitása

A K+F tevékenység területei:

 • Kémiai és biotechnológiai rendszerek hierarchikus modellezése és irányítása.
 • Korszerű (adaptív, modell-predikciós, fuzzy, neurális) irányítási algoritmusok.
 • Mérési hibák analízise mérlegegyenletek alapján.
 • Hibadiagnózis és szabályozás neurális hálózatokkal.
 • Szimulációs modellek és irányítási algoritmusok PVC, polietilén, polipropilén, polisztirol, gyógyszer- és élelmiszeripari gyártástechnológiákhoz.
 • Egyéb ipari technológiai rendszer modellezése és szimulációs szoftverének kidolgozása.
 • Szakaszos technológiák fejlesztése a laboratórium szinttől a teljes gyártásig.
 • Flexibilis, szakaszos technológiai rendszerek számítógépes irányítása.
 • Többtermékes szakaszos technológiák termelésirányítása és ütemezése.
 • Folyamatirányító szoftverek minőségbiztosítása.
 • Diszperz rendszerek modellezése populációs modellekkel.
 • Kristályosító rendszerek dinamikája és irányítása.
 • Környezetvédelmi technológiák modellezése.
 • Tanácsadás működő technológiák vizsgálatában, szabályozó köreinek behangolása, szabályozó körök diagnosztikájának kialakítása.
 • Tanácsadás: technológiai és üzleti adatok elemzés céljára történő archiválása céljából, adattárház tervezése, az informatikai infrastruktúrára vonatkozó javaslatok kidolgozása.
 • Adatok elemzése: Változók közti összefüggések feltárása, regressziós és osztályozási mo-dellek folyamatok és változók viselkedésének előrejelzésére, adat alapú szegmentálás (pl. tipikus vásárlói magatartások, tipikus üzemállapotok feltárása), idősorok elemzése.
Kutatási eszközök:

 • 70 gépes tanszéki információs hálózat, a hálózatba integrált felhasználói szoftverekkel és folyamatirányított technológiákkal.
 • Laboratóriumi- és félüzemi méretű rendszerek, számítógépes irányítással.
 • Számítógéppel irányított szakaszos gyártócella (batch rendszer).
 • Számítógéppel irányított laboratóriumi reaktor mérőrendszer.
 • Aspen Engineering Suite programcsomag (stacionárius és dinamikus szimuláció, méretezés költségszámítás, batch analízis, speciális modulok: adszorpció, ipari kromatográfia, fáklyarendszer, cső-, hőcserélőrendszer tervezése szimulációja, polimerizáció)
 • MATLAB/SIMULINK dinamikus szimulációs programcsomag.
 • COMSOL Multiphysics végeselem szimulációs programcsomag.
 • GENIE, iFIX folyamatirányító szoftverek.
 • A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez használható programcsomagok.
 • Saját fejlesztésű programcsomagok különféle ipari feladatok megoldására.
 

A tanév folyamán, a tanszéken végzett kutatómunka összefoglalása az eredmények megadásával

 • Kémiai és biotechnológiai rendszerek hierarchikus modellezése és irányítása
 • Korszerű (adaptív, modell-predikciós, fuzzy, neurális) irányítási algoritmusok
 • Hibadiagnózis és szabályozás számítási intelligencia eszközeivel
 • Szimulációs modellek és irányítási algoritmusok PVC, polietilén, polipropilén, polisztirol és gyógyszer gyártástechnológiákhoz
 • Szakaszos technológiák fejlesztése a laboratórium szinttől a teljes gyártásig
 • Flexibilis, szakaszos technológiai rendszerek számítógépes irányítása
 • Többtermékes szakaszos technológiák termelésirányítása és ütemezése
 • Folyamatirányító szoftverek minőségbiztosítása
 • Szilárd-fluidum diszperz rendszerek modellezése
 • Kristályosító rendszerek dinamikája és irányítása
 • Diszperz rendszerek populációs modelljei és alkalmazásaik modell-bázisú tervezésre és irá-nyításra
 • Környezetvédelmi technológiák modellezése
Referencia helyek:

 • BatchControl Kft.
 • BorsodChem Zrt.
 • Chinoin Zrt.
 • Dunastyr Zrt.
 • EGIS Nyrt.
 • MOL Nyrt.
 • Nitrokémia Zrt.
 • Richter G. Nyrt.
 • TVK Nyrt.
 • Dunaferr Zrt.

Nemzetközi kapcsolatok

A külföldi egyetemekkel ill. cégekkel kialakult kapcsolataink rendkívül széleskörűek, ahogy az az alábbi listából is látható:

 • Universite Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium, sztirol szuszpenziós polimerizációjának vizsgálata;
 • Department of Chemical Engineering, UMIST, Manchester, UK, kristályosítási folyamatok modellezése, folyamatos kristályosítók dinamikus viselkedésének és stabilitásának vizsgálata;
 • Institute of Chemical Engineering, Bulgarian Academy of Sciences, Szófia, Bulgária, hőátadási és tömegátadási folyamatok modellezése, dinamikus vegyipari folyamatok számítógépes szimulációja;
 • Department of Chemical Engineering, University of Bradford, Bradford, UK, kristályosítási folyamatok modellezése, agglomerizáció a kristályosítókban;
 • Babes-Bólyai University, Kolozsvár, Románia, modell-predikciós szabályozási algoritmusok vizsgálata; elektronikai hulladék újrahasznosító technológiák fejlesztése;
 • Osaka University, Osaka, Japán, szilárd-fluidum diszperz rendszerek áramlásának szimulációja;
 • Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium, mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása a vegyipari folyamatok irányításában;
 • Universitat Politechnica de Catalunya, Terrassa (Barcelona), Spanyolország, rendszerek modellezése és identifikálása;
 • Berty Reaction Engineers, Ltd., Fogelsville, PA, USA, katalitikus reakciók kinetikai vizsgálata RotoBerty® reaktor rendszerben, toxikus anyagok megsemmisítési technológiájának fejlesztés;
 • University of Innsbruck, Ausztia, Bioanalitikai eljárások modellezése és optimalizálása;
 • Imperial College London, UK, globális érzékenység-vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása modell-komplexitás csökkentésének érdekében, paraméterbecslésben és metamodellezésben;
 • Loughborough University UK, Purdue University USA, folyamatos kristályosítási technológiák fejlesztése, CFD, MPC;
 • Hebei University, Huazhong University CN, megújuló energiaforrások, fenntartható technológiafejlesztés.

Oktatás

Oktatási profilA tanszék profilja a folyamatmérnökség (CAPE: Computer Aided Process Engineering), amely magába foglalja: • a technológiai és gyártó rendszerek és alrendszereik modellezését és szimulációját
 • a technológiai és gyártó rendszerek irányítását és annak technikáját, a számítógépes folyamatirányítást,
 • a technológiatervezést (process design), ill. a technológiafejlesztést a korszerű információtechnológiai módszerek alkalmazásával.
Az oktatásban a teljes spektrumot, a kutatásban pedig a tanszék hagyományaihoz és adottságaihoz leginkább kötődő területeket fedjük le. A tanszék profiljából adódóan sok esetben vállalhatja a „híd" szerepét a technológiai és az irányítástechnikai szakemberek, ill. szakterületek között. A vegyészmérnök képzésben hallgatóink a folyamatmérnöki ismeretekkel elsősorban a BSc képzés Üzemeltetési szakirányán, valamint az MSc képzés Folyamatmérnöki szakirányán ismerkedhetnek meg. Végzett vegyészmérnökeink a hazai vegyipari cégek szinte mindegyikénél jelen vannak és számos kulcspozíciót töltenek be, emellett nagy számban dolgoznak a hazai nagy vegyipari irányítástechnikával foglalkozó cégeknél. 


A mechatronikai BSc és MSc mérnökképzésben a hallgatók a Folyamatmérnöki szakirányon az irányítástechnika, a biztonságkritikus rendszerek, a mechatronikai rendszerek tervezése, a folyamatmérnöki eszközök és a korszerű folyamatirányítási technikák témaköreivel ismerkedhetnek meg.

Vegyészmérnököknek oktatott tárgyak:

Folyamatirányítás
Folyamatmérnöki eszközök
Folyamatmérnöki eszközök az olajiparban
Folyamatmérnöki technikák alkalmazása
Irányítás
Irányításelmélet és technika
Korszerű folyamatirányítási technikák
Mérnöki kommunikáció informatikai eszközei
Modellezés
Számítástechnika I.
Technológia analízis
Technológia irányítása
Technológiai rendszerek modellezése
Technológiai rendszerek modellezése lab.gyak.
Technológiai rendszerek tervezése
Tervezés
Mechatronikusoknak oktatott tárgyak:

Adatfeldolgozás és programozás
Adattárházak és adatbányászat
Bevezetés a folyamat-ipari technológiákba
Folyamatirányítás
Folyamatirányítás lab. gyak.
Folyamatmérnöki eszközök
Folyamatrendszerek mechatronikája
Irányításelmélet és technika
Irányításelmélet és technika lab.gyak.
Irányítástechnika I.
Irányítástechnika II. - Biztonságkritikus rendszerek tervezése
Korszerű folyamatirányítási technikák
Mechatronika rendszerek tervezése
Mechatronikai rendszerek szimulációja
Mérnöki kommunikáció informatikai eszközei
Rendszerdiagnosztika és technológiai adatok elemzése
Rendszertechnika
Számítástechnika I.
Számítástechnika II. 
Technológiai irányítás
Tervezés
Anyagmérnököknek oktatott tárgyak:

Folyamatirányítás
Mérnöki kommunikáció informatikai eszközei
Számítástechnika I.
Biomérnököknek oktatott tárgyak:

Folyamatirányítás
Számítástechnika I.
Technológiai rendszerek modellezése
Technológiai rendszerek tervezés
Környezetmérnököknek oktatott tárgyak:

Technológiai rendszerek modellezése
 
Környezettan szakosoknak oktatott tárgyak:

Számítástechnika I.
Gépészmérnököknek oktatott tárgyak:

Folyamatirányítás
Folyamatirányítás lab. gyak.
Irányításelmélet és technika
Irányításelmélet és technika lab.gyak.
Mérnökség az Interneten
Számítástechnika I.
Számítástechnika II. 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intézetek Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék