Kutatási témák

Tudományos műhely

DI témavezetők, oktatók

Kutatási témakörök

Tanszék/ intézet

Levegőkémia

Gelencsér András,

Kiss Gyula,

Hoffer András,

Molnár Ágnes

 

·        A légköri szerves aeroszol képződéséhez vezető felhőfolyamatok tanulmányozása

·        A szerves aeroszol felhőképződésben betöltött szerepének tanulmányozása

·        Az aeroszolforrások hozzájárulásának meghatározása a légköri aeroszol tömegkoncentrációjához különböző környezetben

·        A légköri aeroszol optikai tulajdonságai

·        Aeroszol részecskék közvetlen és közvetett éghajlati hatásának meghatározása

·        Mikroszkopikus gombák és a légköri másodlagos szerves aeroszol

·        A földi környezet változása a múltban, különös tekintettel az emberi tevékenységre

·        A légköri aeroszol extinkciós együtthatójának tér- és időbeli változása a látótávolság adatok alapján

·        A légköri aeroszol kéntartalmú szerves alkotóinak vizsgálata

FKT/LKK

 

Környezeti ásványtan

Pósfai Mihály

·        Biogén (bakteriális) eredetű vas-oxid és vas-szulfid ásványok kristálykémiai jellemzői, képződésük, geológiai illetve paleomágneses jelentőségük

·        Egyedi aeroszol részecskék keveredési állapotának és tulajdonságainak tanulmányozása mikroszkópos módszerekkel

·        Szintetikus nanokristályos vas-oxidok kristályméretének és -morfológiájának szabályozása

·        Egydimenziós mágneses nanostruktúrák előállítása biomimetikus szintézissel

·        Balatoni karbonátásványok kiválásának kísérleti modellezése

FKT/LKK

Limnológia

Padisák Judit,

Stenger-Kovács Csilla

 

·        Magyarország kisvizeinek fitoplanktonja

·        A Balaton fitoplanktonjának hosszútávú változásai

·        Fitoplankton ökológia

·        Magyarország patakjainak diatóma flórája s annak hidrogeológiai, antropogén eredetű és vízkémiai meghatározói

·        A globális éghajlatváltozás hatása tavi ökoszisztémákra

·        Kisvízfolyások avarlebontó potenciáljának vizsgálata

·        Biotikai adatbázisok fejlesztése

·        Alga ökofiziológia

·        Tavi makrogerinctelenek indikációs értéke a Vízkeretirányelv szempontjai szerinti állapotértékelésben

LI

 

Toxikológia

Kováts Nóra

·        Aeroszol-, üledék- és talajminták ökotoxicitásának vizsgálata új típusú tesztekkel

·        Környezeti minták genotoxicitásának elemzése

LI

Viselkedés-ökológia

Liker András

·         A klímaváltozás és az urbanizáció ökológiai hatása a vadon élő állatpopulációk szerkezetére és reproduktivitására

·        A gerinces állatok szaporodási rendszereinek evolúciója

LI

Víz és talaj környezeti kémiája

 

Szakácsné Földényi Rita

·        Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj-oldat rendszerekben

·        Környezeti tényezők hatása a szerves szennyezők sorsára felszíni vízben

·        Vízben oldott humuszanyagok és növényvédőszerek kölcsönhatása

·        Felületaktív anyagok kölcsönhatása a talajjal és annak alkotóival

·        Nagy szervesanyag-tartalmú kőzetek szorpciós tulajdonságainak vizsgálata

FKT

Analitikai kémia, elválasztás-tudomány

Hajós Péter,

Horváth Krisztián

 

·        Kromatográfiás módszerek fejlesztése biotechnológiai és molekuláris biológiai folyamatok nyomonkövetésére

·        Kétdimenziós folyadékkromatográfiás elválasztások fejlesztése és optimálása komplex minták analízisére

AK

Radiokémia

Németh Zoltán, Kovács Tibor

·     Kontaminációs-dekontaminációs és korróziós kutatások és fejlesztések atomerőművekben

·     Szorpciós és transzport folyamatok kombinált radiokémiai és elektrokémiai vizsgálata

RRI

Radioökológia

Somlai János,

Kovács Tibor

·        A radon transzportot, továbbá a radon és leánytermékei közti egyensúlyt befolyásoló paraméterek meghatározása különböző környezeti körülmények között

·        210Po, 210Pb izotópok dohánnyal kapcsolatos mozgásának, felszívódásának meghatározása

RRI

Szerveskémiai szintézis és katalízis

Bakos József,

Farkas Gergely,

Skodáné Földes Rita

·     Zöld kémia (környezetbarát szintézisek kidolgozása, ionfolyadékok)

·     Szerves, fémorganikus és koordinációs kémia

·     Új királis módosítóanyagok tervezése és szintézise

·     Homogén katalízis (szerves vegyipari és gyógyszeripari intermedierek szelektív szintézise, szteroidok funkcionalizálása)

SZK

Bioszerves és biokoordinációs kémia

Kaizer József,

Speier Gábor

·     Átmenetifém-komplexek sztöchiometrikus és katalitikus oxidációs/oxigénezési reakcióinak vizsgálata.

·     Bioutánzó reakciók (homogén katalízis)

·     Szerkezeti és funkcionális enzimmodellek

·     Oxidatív stressz reakciók vizsgálata (ROS részecskék, antioxidánsok)

SZK

Kondenzált fázisok fizikai kémiája

Boda Dezső,

Dallos András,

Kristóf Tamás,

Szalai István,

Valiskó Mónika,

Varga Szabolcs

·     Molekuláris fluidumok (tömbfázis, elektromos kettősréteg, ioncsatornák) szerkezetének és termodinamikai tulajdonságainak vizsgálata elméleti és Monte-Carlo számítógépes szimulációs módszerekkel.

·     Folyadékkristályok statisztikus termodinamikai vizsgálata

·     Fázisegyensúlyok mérése, számítása

·     Gázkromatográfia, kalorimetria

FK,

FI

Környezeti és szervetlen fotokémia

Horváth Ottó,

Szabóné Bárdos Erzsébet, Valicsek Zsolt

·     Komplexvegyületek és fotoaktív szervetlen félvezetők fotoindukált tulajdonságai homogén és (mikro)heterogén rendszerekben

·     Környezeti fotokémia; fotokatalitikus szennyezőanyag-lebontás és napenergia-hasznosítás

 

ÁSZK

 

ÁSZK: Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék, FI: Fizika és Mechatronika Intézet, FK: Fizikai Kémiai Intézeti Tanszék, FKT: Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszék; LKK: MTA Levegőkémiai Kutatócsoport; LI: Limnológia Intézeti Tanszék; AK: Analitikai Kémia Intézeti Tanszék; RRI: Radiokémiai és Radioökológia Intézet, SZK: Szerves Kémia Intézeti Tanszék

Tantárgylista

Kötelezően választható tantárgyak:
Sorszám
Tárgy
kredit
Felelős
Heti óraszám
Számon-kérés módja
1.  
Fizikai kémia I.
8
Boda Dezső
4
írásbeli vizsga
2.  
Fizikai kémia II.
8
Boda Dezső
4
írásbeli vizsga
3.  
Szerves vegyületek sztereokémiája
8
Farkas Gergely
4
írásbeli vizsga
4.  
Kísérleti fotokémia – Időfelbontásos módszerek
8
Fodor Lajos
4
írásbeli vizsga
5.  
Koordinációs kémia
4
Fodor Lajos
2
írásbeli vizsga
6.  
Szervetlen fotokémia
8
Fodor Lajos
4
írásbeli vizsga
7.  
Levegőkémia
8
Gelencsér András
4
írásbeli vizsga
8.  
Mag- és részecskefizika
8
Gurin Péter
4
írásbeli vizsga
9.  
Elválasztási módszerek
8
Hajós Péter
4
írásbeli vizsga
10.   
Bioanalízis
4
Hajós Péter
2
írásbeli vizsga
11.   
Kísérleti fotokémia – Folytonos megvilágításos módszerek
8
Horváth Ottó
4
írásbeli vizsga
12.   
Környezeti fotokémia
8
Horváth Ottó
4
írásbeli vizsga
13.   
Környezeti kémia
8
Horváth Ottó
4
írásbeli vizsga
14.   
Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Biogeokémiai körfolyamatok
8
Horváth Ottó 
4
írásbeli vizsga
15.   
Biokoordinációs kémia
8
Kaizer József
4
írásbeli vizsga
16.   
Fémorganikus kémia
8
Kaizer József
4
írásbeli vizsga
17.   
Polimerkémia
8
Kaizer József
4
írásbeli vizsga
18.   
Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Elméleti szervetlen kémia
8
Kovács Margit
4
írásbeli vizsga
19.   
Toxikológia
8
Kováts Nóra
4
írásbeli vizsga
20.   
Folyadékok számítógépes szimulációja
(I. és II. összevonásával)
8
Kristóf Tamás
4
írásbeli vizsga
21.   
Kvantumkémia I.
4
Lendvay György
2
írásbeli vizsga
22.   
Kvantumkémia II.
4
Lendvay György
2
írásbeli vizsga
23.   
Viselkedésökológia
6
Liker András
3
írásbeli vizsga
24.   
Légkörtan
8
Molnár Ágnes
4
írásbeli vizsga
25.   
Radioizotóp alkalmazások
4
Németh Zoltán
2
írásbeli vizsga
26.   
Természetes és mesterséges sugárzások
4
Németh Zoltán
2
írásbeli vizsga
27.   
Hidrobiológia
8
Padisák Judit
4
írásbeli vizsga
28.   
Limnológia
8
Padisák Judit
4
írásbeli vizsga
29.   
Ökológia
8
Padisák Judit
4
írásbeli vizsga
30.   
Környezeti ásványtan
8
Pósfai Mihály
4
írásbeli vizsga
31.   
Transzmissziós elektronmikroszkópia
4
Pósfai Mihály
2
írásbeli vizsga
32.   
Biokémia II.
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
33.   
Interpretív spektroszkópia I.
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
34.   
Interpretív spektroszkópia II.
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
35.   
Nukleáris méréstechnika
4
Somlai János
2
írásbeli vizsga
36.   
Radioökológia
6
Somlai János
3
írásbeli vizsga
37.   
Elméleti szerves kémia
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
38.   
Környezeti vizek kémiája
8
Szakácsné Földényi Rita
4
írásbeli vizsga
39.   
Talajszennyezés, -tisztítás
6
Szakácsné Földényi Rita
3
írásbeli vizsga
40.   
Veszélyes hulladékok és kezelésük
6
Szakácsné Földényi Rita
3
írásbeli vizsga
41.   
Fluidumok statisztikus termodinamikája
8
Szalai István
4
írásbeli vizsga
42.   
Atomenergetika
4
Tóth-Bodrogi Edit
2
írásbeli vizsga
43.   
Rezgési és elektrongerjesztési spektroszkópia
8
Valicsek Zsolt
4
írásbeli vizsga
44.   
Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Átmenetifémek és vegyületeik
8
Valicsek Zsolt
4
írásbeli vizsga
Szabadon választható tantárgyak:
Sorszám
Tárgy
kredit
Felelős
Heti óraszám
Számon-kérés módja
1.    
Alkalmazott természetvédelem
4
Dr. Ambrus András
2
írásbeli vizsga
2.    
Molekuláris termodinamika
4
Dallos András
2
írásbeli vizsga
3.    
A globális éghajlatváltozás okai és következményei
4
Gelencsér András
2
írásbeli vizsga
4.    
Kvantummechanika
4
Gurin Péter
2
írásbeli vizsga
5.    
A színek eredete
4
Horváth Ottó
2
írásbeli vizsga
6.    
Fotoindukált folyamatok mikroheterogén rendszerekben
4
Horváth Ottó
2
írásbeli vizsga
7.    
Főcsoportbeli fémek fotokémiája
4
Horváth Ottó
2
írásbeli vizsga
8.    
Anyagszerkezeti vizsgálatok: IR és Raman spektroszkópia
6
Kristóf János
3
írásbeli vizsga
9.    
Biostatisztika
6
Liker András
3
írásbeli vizsga
10.     
Tudományos kommunikáció
4
Padisák Judit
2
írásbeli vizsga
11.     
Kemometria
6
Pap Tamás
3
írásbeli vizsga
12.     
Biomineralization
6
Pósfai Mihály
3
írásbeli vizsga
13.     
Anyagszerkezeti vizsgálatok: NMR spektroszkópia
6
Szalontai Gábor
3
írásbeli vizsga
14.     
Folyadékok dielektromos tulajdonságai
4
Valiskó Mónika
2
írásbeli vizsga
15.     
Folyadékkristályok fizikai és kémiai tulajdonságai
4
Varga Szabolcs
2
írásbeli vizsga
16.     
Biológiai makromolekulák szerkezete és működése
6
Vonderviszt Ferenc
3
írásbeli vizsga

Tematikák

-

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.