Szakdolgozat követelményrendszere
és a teljesítés feltételei a környezetmérnök alapszakon

A kutatómunkához kapcsolódó diákköri munka és a szakdolgozat szerepe jelentős a környezetmérnökök képzésében és alapjait képezheti az egyetemünkön akkreditált PhD programoknak.

A környezetmérnök alapszak tantervi előírások szerint a szakdolgozat teljesítésére a modell tanterv szerinti 7. félévben kerül sor. A feladat kidolgozására rendelkezésre áll heti 15 óra. Az elkészült szakdolgozat minősítése védés keretében történik és a záróvizsga részét képezi. A szakdolgozat az oklevél minősítésébe 33,3 %-ban számítandó be.

 

A szakdolgozat célja

A szakdolgozat olyan környezetmérnöki feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

ü  egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmazásra,

ü  a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,

ü  a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában

ü  önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy

ü  kreativitást és mérnöki szemléletet együttesen megkövetelő feladat önálló elvégzésére,

ü  a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

 

A szakdolgozat tartalmi követelményei

A szakdolgozat olyan környezetmérnöki feladat, amelyet a hallgató tanulmányaira támaszkodva, témavezető irányításával végez el, és a munka végeztével egy szakdolgozatban foglal össze. A hallgatónak igazolni kell, hogy képes a szakirodalom egy adott területének feldolgozására, a megszerzett ismeretanyag kutatásban, fejlesztésben való alkalmazására.

 

A szakdolgozat formai követelményei

A hallgató az elvégzett feladatról szakdolgozatot készít (forma a „minta-Dolgozat-Km.docx” fájl alapján).

ü  A dolgozat nyelve magyar, vagy angol, vagy német.

ü  Formátuma A4, bekötött, fekete keményfedeles, műbőr borítású, egyoldalas nyomtatású.

ü  Külalak: printelt szöveg, a műszaki elvárásoknak megfelelő minőségű ábrák, diagramok.

ü  Terjedelem: 30-50 oldal, melléklet nélkül.

ü  A külső kötéstáblán aranyozott felirattal fel kell tüntetni:

ü  Szakdolgozat

ü  <<a szerző neve>>

ü  Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki alapszak

ü  <<a beadás éve>>.

ü  A dolgozat köteles részei:

ü  Címoldal

ü  Hallgatói nyilatkozat

ü  Témakiírás

ü  Kivonat (tartalmi összefoglaló a feladatról és az eredményekről, kulcsszavak megadása, max 1 oldal) a dolgozat nyelvével azonos nyelven

ü  Abstract (angol nyelvű tartalmi összefoglaló, max 1 oldal)

ü  Tartalomjegyzék

ü  Ábrajegyzék

ü  Táblázatjegyzék

ü  Jelölésjegyzék

ü  A dolgozat érdemi része:

ü  Irodalmi összefoglalás (Tartalmazza az adott témakörben feldolgozott publikációk összességét a feladat által megkívánt részletességgel)

ü  Kísérleti rész (A felhasznált anyagok, az alkalmazott kísérleti berendezések, módszerek eljárások stb. ismertetése. A kísérleti adatok összesítése. Nem laboratóriumi kísérleti munka esetén a vizsgált eset megfelelő részletességgel történő bemutatása, az elvégzett vizsgálatok, elemzések leírása.)

ü  Értékelés (A kísérleti eredmények, ill. az esettanulmány vizsgálata alapján levont következtetések összevetése a diplomamunka kiírásában rögzített célokkal)

ü  Irodalomjegyzék

ü  Köszönetnyilvánítás

ü  Mellékletek (a dolgozat nem szerves egészét képező ábrák, táblázatok, diagramok, fotók, sémák gyűjteménye)

Az összeállítás szerkezete legyen tagolt, gondolatvezetése világos, stílusa egyszerű. Az egyes fejezetek tartalmilag lehetőleg különüljenek el egymástól, logikailag legyenek zártak. A szakkifejezések legyenek egységesek és világosak, az SI mértékegységrendszer használata kötelező.

 

A szakdolgozat kiírása

Szakdolgozatot meghirdethet minden intézet, azonban az egyetem más intézetei/tanszékei, vagy külső vállalatok, kutatóintézetek csak a szakvezető támogatásával hirdethetnek meg szakdolgozatot. Amennyiben a szakdolgozat nem az egyetem keretein belül (külső vállalat, kutatóhely gondozásában) íródik, a hallgató részére egyetemi konzulens kijelölése kötelező.

A javasolt témakiírásokat a szakirányi intézetek a teljesítést megelőző félév 4. szorgalmi hetéig a Környezetmérnöki Szakterületi Bizottságnak megküldik. A Szakterületi Bizottság a tantervi követelményeknek eleget tevőket elfogadásra javasolja, és legkésőbb a 6. szorgalmi hétig az engedélyezett szakdolgozatok listáját a dékáni hivatalnak megküldi. A témakiírásokat az illetékes intézetek a hirdetőtáblájukon és a kar honlapján közzéteszik. A hallgatók legkésőbb a 6. aktív félévük 4. hetében jelentkeznek a meghirdető vagy koordináló (konzulens esetén) intézetben a témavezetőnél.

 

A szakdolgozat irányítása

Szakfelelős: felelős a szakdolgozattal kapcsolatos feladatok szak szintű szervezéséért, az egységes követelményrendszer és értékelés betartatásáért. Felelős továbbá a szakdolgozat adminisztratív feladatainak teljesítéséért (téma engedélyeztetés, kiírás, választás jelentése az OI-nak (NEPTUNBAN), szakdolgozat bíráltatása, védés megszervezése).

Intézetigazgató: (a szakdolgozat készítésének helyén) felelős az intézetben végzett szakdolgozatok témavezetéséért, biztosítja a szükséges anyagi és személyi feltételeket a szakdolgozat sikeres kidolgozásához.

Témavezető: (Ha a téma kidolgozása nem az egyetemen történik, a kidolgozás helyén egy külső, az egyetem szakirányi intézetében egy belső konzulens közösen koordinálják a munkát) felelős, hogy a hallgató megismerje a feladat tartalmi és formai követelményeit, a hallgatót egyenletes munkára készteti, a munkához lehetőség szerint a tárgyi feltételeket biztosítja, szakmai tanácsokat ad.

 

A szakdolgozat leadásának módja és határideje

A szakdolgozatot a megadott határidőig digitálisan a Moodle rendszerbe kell feltölteni a Környezetmérnöki Intézet Szakdolgozat-Diplomadolgozat link alatti adatbázisba, a Jelöltre, szakdolgozatra, témavezetőre és a bírálóra vonatkozó adatokkal együtt. Független szakmai bírálót a témavezető vagy az egyetemi konzulens javasol.

A szakdolgozat leadási határideje őszi szemeszterben a 11. szorgalmi hét péntek 23:59. tavaszi szemeszterben 14. szorgalmi hét péntek 23:59. A két bekötött példányt pedig azt követően kell leadni, öt munkanapon belül.

 

A szakdolgozat elbírálása, védése

A szakdolgozatról a témavezető témavezetői véleményt, egy független szakember (külső, nem a PE alkalmazottja) szakmai bírálatot készít.

A szakdolgozat témavezetői értékelésének szempontjai:

¨      Mi volt a téma felvetésének oka?

¨      Milyenek voltak a téma kidolgozásának körülményei, akadtak-e előre nem látott akadályok?

¨      A Jelölt szorgalma, önállósága kielégítette-e azokat a követelményeket, amelyek egy szigorló környezetmérnökkel szemben támaszthatók?

¨      A dolgozat megfelel-e a formai követelményeknek?

¨      Melyek a Jelölt munkájának hibái, hiányosságai?

¨      A dolgozat védésre bocsátható-e?

A szakdolgozat független szakmai bíráló által adott bírálat szempontjai:

¨      A téma elméleti és gyakorlati jelentősége.

¨      A vizsgálati módszer megválasztása, kivitelezés minősége.

¨      Az eredmények és dokumentálásuk színvonala.

¨      Az eredmények értékelésének realitása, következtetéseinek helyessége.

¨      A dolgozat szerkezete, felépítésének logikája, stílusa.

¨      A dolgozat védésre bocsátható-e?

Ezen felül a témavezető és szakmai bíráló véleményében két-két kérdést tesz fel a Jelölt részére, illetve külön lapon érdemjegyet javasolnak a szakdolgozatra. A véleményeket (a megajánlott érdemjegy nélkül) a Jelölt három munkanappal a szakdolgozatának védése előtt kézhez kapja.

A szakdolgozat védése bizottság előtt történik és a záróvizsga részét képezi. A bizottságot a következő személyek alkothatják:

¨      szakvezető

¨      szakirányvezető

¨      témát kiíró tanszék vezetője

¨      a Környezetmérnöki Intézet oktatója

¨      témavezető(k)

¨      konzulens(ek)

¨      bíráló

A szakdolgozat értékelésének szempontjai a védés alatt:

¨      Az előadó adott-e világos, átfogó képet a kutatás céljairól, jelentőségéről?

¨      Bemutatta-e kutatási módszereit, eredményeit, a levonható következtetéseket?

¨      Megfelelően dokumentálta-e mondanivalóját, helyesen használta-e a szemléltetési lehetőségeit?

¨      Az előadása megfelel-e az előadói követelményeknek (szerkesztés, szabatosság, világos okfejtés, szakkifejezések használata, stb.)?

¨      Mennyiben sikerült érdemben válaszolnia a bíráló és a vizsgáztató bizottság kérdéseire?

¨      Tudja-e álláspontját megfelelően képviselni a vitában, milyen szakmai biztonsággal rendelkezik az adott témakörben?

Elérhetőségek

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36(88)624-296

Levelezési cím: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet, 8201 Veszprém, Pf. 158

 

Munkatársaink elérhetőségei a Munkatársak menüpont alatt, illetve az egyetemi telefonkönyvben találhatóak.  

Hallgatóknak BSc Szakdolgozat követelmények