Környezettudományi Intézet

Környezettudományi IntézetA Környezettudományi Intézet két intézeti tanszéke:

A Pannon Egyetem Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszéke 1997. április 1-én a fejlett országokban már régóta polgárjogot nyert, de Magyarországon még kibontakozóban levõ új tudományterület, a környezettudomány és az ahhoz kapcsolódó egyetemi szak képviseletére jött létre. Jogelõdje az Ásványtan Tanszék volt, amely az egyetem alapításával egy idõben, 1949-ben alakult. Vezetõje 1949-tol 1990-ig az Egyetem egyik alapító professzora és 9 éven át rektora, dr. Nemecz Ernõ akadémikus volt. Helyére 1990-ben dr. Vassányi István egyetemi docens került, aki 1995-ben bekövetkezett haláláig látta el a tanszékvezetõi feladatokat. Ezt követõen a tanszéket Csikósné dr. Hartyáni Zsuzsanna egyetemi docens megbízott tanszékvezetõként 1997-ig vezette. 1997-ben átszervezés révén az Ásványtan Tanszékbõl és az Analitikai Kémia Tanszék egy részébõl alakult meg a Föld- és Környezettudományi Tanszék. A tanszéket elsõ vezetõje 1998. március 31-ig dr. Mészáros Ernõ akadémikus, egyetemi tanár volt. 1998. áprilisától dr. Hlavay József egyetemi tanár vette át a tanszék irányítását - tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig - 2005. januárjáig. Ezt követõen 2005. december 31-ig a tanszéket megbízott tanszékvezetõként Földiné dr. Polyák Klára egyetemi docens irányította. 2006. január 1-december 31-ig a tanszék vezetõje dr. Gelencsér András egyetemi tanár. 2007. január 1-től a Mérnöki Kar szervezeti struktúrájában átalakult. A Föld-és Környezettudományi Tanszék az  Analitikai KémiaTanszékkel és a Limnológia Tanszékkel közösen alkotja az Analitikai, Környezettudományi és Limnológiai Intézetet, melynek vezetője dr. Padisák Judit egyetemi tanár.

A tanszéken működik a Magyar Tudományos Akadémia Levegõkémiai Kutatócsoportja, melyet 2005. áprilisáig dr. Mészáros Ernõ akadémikus, egyetemi tanár vezetett. Jelenleg a kutatócsoport vezetõje dr. Gelencsér András egyetemi tanár.

 

A tanszék az MTA Levegõkémiai Kutatócsoportjával közösen a föld- és környezettudomány több területén is nemzetközileg figyelemreméltó kutatási eredményekkel büszkélkedhet, ami egyben a szakmai tárgyak magas színvonalú egyetemi oktatásának garanciája is. Kiemelendõ, hogy a tanszék valamennyi oktatója és kutatója tudományos minõsítéssel rendelkezik, emnnek ellenére a korösszetétel kedvezõ, hiszen az MTA Levegõkémiai Kutatócsoport állományát is figyelembe véve kb. 70 % a 45 év alatti oktatók és kutatók aránya.

A tanszék gondozásában indult útjára az 1999/2000-es tanévben a Georgikon Mezõgazdaságtudományi Karral közös képzésben a Környezettudományi szak, amely alapos tartalmi megújulás után a 2006/2007-es tanévtõl Környezettan alapszak (BSc) és 2009/2010-es félévtől Környezettudomány mesterszak (MSc) formájában választható.

A tanszékhez szorosan kötõdik a Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskolája , melynek a tanszék és a kutatócsoport számos vezetõ oktatója és kutatója alapító tagja. A PhD képzés a tanszék oktatási struktúrájának mindig is hangsúlyos eleme volt, az egyetem tehetséges végzõs hallgatói közül többen szereztek a tanszékhez kapcsolódóan PhD fokozatot, köztük néhányan már hazai és nemzetközi kutatóhelyek vezetõiként is helytálltak. Az eredményes PhD képzés zálogaként a hallgatók a tanszék kutatási tevékenységébe már korán bekapcsolódtak, amit az intézményi és országos tudományos diákköri konferenciákon elért számos elõkelõ helyezés is fémjelez.

A tanszék kutatási és oktatási tevékenységét hazai, esetenként nemzetközi összehasonlításban is kiválónak tekinthetõ korszerû infrastrukturális háttér segíti. A korszerû mûszerek és eszközök beszerzése többnyire kutatási pályázatok révén valósult meg, a tanszék és a kutatócsoport vezetõ oktatóinak és kutatóinak közremûködésével. A kutatások és közvetve az oktatás anyagi hátterét, napjainkban egyre növekvõ mértékben személyi feltételeit is az elmúlt években elnyert hazai és nemzetközi pályázatok, kisebb részben külsõ munkák biztosítják. A skála az alapítványi és tematikus OTKA pályázatoktól a hazai intézményi együttmûködést megvalósító NKFP pályázatokon át az EU-5 és EU-6 projekteken keresztül a vezetõ oktatók és kutatók összefogását példázó tudományos iskola pályázatig terjed, míg a külsõ munkák iparvállalatok, közintézmények, országos szervezetek gyakorlati problémáinak megoldásához kötõdnek. Fontos megjegyezni, hogy kivétel nélkül a tanszék minden oktatója és a kutatócsoport minden vezetõ kutatója hazai és/vagy nemzetközi pályázat témavezetõje.

Dékáni vezetés

szi

Dr. Szalai István dékán, egyetemi tanár
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746

Fizika és Mechatronika Intézet C 339
telefon: 88/624-000, 6011
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Chován Tibor gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746,
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet C133
telefon:88/624-000, 6077
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Németh Sándor oktatási és akkreditációs dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

CSTE IMG 5736

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kep

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Környezettudományi Intézet